Drïiak na víno (platí len pre niektoré modely), Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 119

Advertising
background image

Obsluha

119

Polica (Platí len pre niektoré modely)

Nádoba na vajcia (Platí len pre niektoré modely)

Nádobu na vajcia môÏete presunúÈ kde len chcete.

Nikdy nepouÏívajte nádobu na vajcia ako zásobník ºadu. MôÏe sa zlomiÈ.

Nikdy nevkladajte nádobu na vajcia do mraziaceho oddelenia alebo oddelenia
ãerstv˘ch potravín.

POZNÁMKA

!

"DrÏiak na víno

(Platí len pre niektoré modely)

V prípade vloÏenia drÏiaka na víno :
Potiahnite drÏiak na víno smerom dolu
ako v

po jeho vloÏení do postrannej

záchytnej ãasti police ako v

uchytením

do hora ako v .

V prípade oddeºovania drÏiaka na víno :
Potiahnite vínny drÏiak do vnútra ako v

po tom ako ho uchopíte zhora ako v

➃ .

Fºa‰e môÏu byÈ uloÏené prieãne v tomto vínnom
kútiku.
MôÏe byÈ upevnen˘ na ktorúkoºvek policu.

S t˘mto drÏiakom môÏu byÈ fºa‰e skladované
prieãne.

Nastavenie drÏiaka

vína (Typ 1)

(Typ-2)

MôÏete uskladÀovaÈ aj väã‰ie predmety ako napríklad viaclitrové nádoby alebo
fºa‰e ich jednoduch˘m zasunutím prednej ãasti police pod zadnú ãasÈ police.
Potiahnite k sebe ak opäÈ chcete plnú policu.

Sklápacia polica

[Typ-1]

[Typ-2]

Advertising