Wymiana drzwi monta˝ dop∏ywu wody zasilajàcej, Instalowanie, Przed monta˝em ostrze˝enie – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 85

Advertising
background image

85

Wymiana drzwi

Monta˝ dop∏ywu wody zasilajàcej

WnieÊ lodówk´ bokiem przez drzwi wejÊciowe
jak to pokazano na rysunku obok.

Do dzia∏ania automatycznego systemu przygotowywania kostek lodu potrzebne
jest ciÊnienie wody w zakresie od 1,5 do 8,5 kG/cm

2

. (Odpowiada to sytuacji, gdy

jednorazowy kubek o pojemnoÊci 180 cm

3

jest nape∏niany w ciàgu 3 sekund.)

W przypadku jeÊli ciÊnienie ody jest ni˝sze ni˝ 1,5 kG/cm

2

, niezb´dne jest

dokupienie dodatkowej pompy ciÊnieniowej, która zapewni normalne dzia∏anie
uk∏adu zamra˝ania lodu i podawania zimnej wody.

Ca∏kowita d∏ugoÊç rurki doprowadzajàcej wod´ nie powinna przekraczaç 8 m i
nale˝y dopilnowaç, by rurka nie by∏a nigdzie zagi´ta. JeÊli d∏ugoÊç rurki przekracza
8m, mo˝e to spowodowaç trudnoÊci w podawaniu wody z powodu wyst´powania
ciÊnienia wody odp∏ywowej.

UmieÊç rurk´ doprowadzajàcà wod´ z dala od êróde∏ ciep∏a.

Pod∏àczaj tylko êród∏o wody pitnej

Przestrzegaj instrukcji dotyczàcych monta˝u zespo∏u filtrów wodnych

Po przeniesieniu urzàdzenia i drzwi do pomieszczenia docelowego, zamontuj
drzwi wykonujàc czynnoÊci w odwrotnej kolejnoÊci ni˝ przy zdejmowaniu.

WnieÊ lodówk´

Przed monta˝em

Ostrze˝enie

1

2

3

4

5

Max

FR

Z

TEM

P

RE

F

TEM

P

Min

5

4

3

2

1

Max

Instalowanie

Advertising