Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 103

Advertising
background image

Zdarzenie

Temperatura w

ko-morze lodówki

jest zbyt wysoka,

zaÊ w komorze

zamra˝arki – jest

prawid∏owa.

Szumy i ha∏as

S∏ychaç g∏oÊniejszy

szum, gdy lodówka

jest w∏àczona.

Woda / wilgoç / lód

na zewnàtrz

lodówki

Wilgoç gromadzi

si´ na Êciankach

wewn´trznych

lodówki

Woda / wilgoç / lód

na zewnàtrz lodówki

Wilgoç gromadzi si´

na Êciankach

zewn´trznych

lodówki w drzwiach.

S∏ychaç

g∏oÊniejszy szum,

gdy spr´˝arka

pracuje.

Wibracje lub

stukanie

Mo˝liwa przyczyna\

Regulator lodówki ustawiono na zbyt
wysokà temperatur´.

Panuje zbyt goràca i zbyt wilgotna
pogoda, co powoduje przyspieszone
narastanie lodu i “pocenie si´” lodówki.

Drzwi pozostajà nieznacznie uchylone

Drzwi sà otwierane zbyt cz´sto lub
pozostajà otwarte zbyt d∏ugo.

Panuje wilgotna pogoda.

Drzwi pozostajà nieznacznie uchylone
co powoduje, ˝e zimne powietrze z
wn´trza lodówki zderza si´ ze znacznie
cieplejszym powietrzem otoczenia.

We wspó∏czesnych lodówkach mo˝na
przechowywaç wi´ksze iloÊci ˝ywnoÊci i
utrzymywaç bardziej wyrównanà
temperatur´ w komorach.

Na poczàtku cyklu ch∏odzenia po
uruchomieniu urzàdzenia, ciÊnienie w
instalacji jest wy˝sze.

Pod∏oga jest nierówna lub zbyt s∏aba.
Urzàdzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
stojàc na nierównym pod∏o˝u.

Wibrujà przedmioty umieszczone na
górnej Êciance urzàdzenia.

Wibrujà naczynia umieszczone
wewnàtrz komór urzàdzenia.

Urzàdzenie przylega do Êciany lub do
mebli.

Ârodek zaradczy

To zjawisko jest normalne przy wilgotnej
pogodzie.
Gdy wilgotnoÊç powietrza obni˝y si´,
wilgoç na Êciankach powinna zniknàç.

W takiej sytuacji dok∏adnie domknij drzwi.

Jest to zjawisko normalne.

Patrz has∏o “Otwieranie / zamykanie
drzwi” w tabeli poni˝ej.

Nie otwieraj tak cz´sto drzwi.

Upewnij si´, czy pod∏oga jest
odpowiednio równa i mocna, by utrzymaç
ci´˝ar urzàdzenia.

Zdejmij te przedmioty.

To normalne, ˝e naczynia mogà
nieznacznie wibrowaç. Upewnij si´, czy
urzàdzenie jest wypoziomowane i czy
stoi stabilnie na pod∏o˝u.

Przesuƒ nieco lodówk´, tak aby nie
dotyka∏a Êciany ani mebli.

To normalne. Po pewnym czasie poziom
szumu obni˝y si´.

Zmieƒ nastaw´ regulatora lodówki na
odpowiednio ni˝szà temperatur´.

To normalne, ˝e poziom szumu jest
wy˝szy.

103

Dba∏oÊç i konserwacja

Advertising