Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 69

Advertising
background image

Obsluha

69

Koutek tepelného pfiechodu Zázraãné zóny
(pouze nûkteré modely)

Zázraãná zóna (pouze nûkteré modely)

Po stisknutí tlaãítka mÛÏete skladovat
zeleninu, ovoce nebo jiné druhy potravin,
jako napfi. maso k rozmraÏení, syrové ryby
apod.

Zmûna teploty v Zázraãné zónû
(pouze nûkteré modely)

MÛÏete zvolit optimální rozmezí teplot
v závislosti na druzích potravin

- tfiíkroková volba teploty zahrnující

teploty -3°C, -1°C a 4°C.
Ovoce/zelenina a potraviny urãené
ke skladování v chladu, které
potfiebují stálou vlhkost, mohou b˘t
skladovány ãerstvûj‰í, v závislosti na
druhu skladovan˘ch potravin.

Nejdfiíve vyjmûte pfiihrádku na zeleninu.
Poté, co Zázraãnou zónu lehce nadzvednete ,
sáhnûte dovnitfi a vytáhnûte ji

.

Nasaìte kryt Zázraãné zóny na okraj poliãky

a

jemnû ji vsuÀte dovnitfi

.

Pfii pouÏití síly mÛÏe dojít k po‰kození spojovacích
souãástí.

Pfii pouÏití Zázraãné zóny jako úloÏného prostoru pro maso, mohou b˘t zelenina
nebo ovoce zmrzlé
Pfii pouÏití Zázraãné zóny jako úloÏného prostoru pro maso, se mohou ryby nebo
maso pfii spoleãném skladování zkazit a proto musí b˘t buì maso nebo ryby
skladovány oddûlenû v prostoru F.
Pfii otevfiení dvefií prostoru R se automaticky rozsvítí kontrolka zvolené funkce a pfii
zavfiení dvefií automaticky zhasne.
(Zelenina/ovoce)

➔ (UloÏení v chladu pfii zachování vlhkosti)➔ (Maso) je postupnû

vybíráno pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka „Selection" (V˘bûr).

Pfii odstraÀování

Zázraãné zóny

ZpÛsob pouÏití

Pfii instalaci

Zázraãné zóny

Advertising