Skladovanie potravín, Návrhy na skladovanie potravín – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 123

Advertising
background image

123

Skladovanie potravín

Skladujte ãerstvé potraviny v chladiacom oddelení. Ako sú potraviny mrazené a
rozpú‰Èané je dôleÏit˘m faktorom pri udrÏiavaní ãerstvosti a chute.
Neskladujte potraviny, ktoré sa ºahko pokazia pri nízkych teplotách, ako napríklad
banány a melóny.
Nechajte horúce jedlo vychladnúÈ pred t˘m, ako ho uskladníte, vkladanie horúceho
jedla do chladniãky môÏe pokaziÈ iné potraviny a spôsobiÈ zv˘‰enú spotrebu energie.
Pri uskladnení potravín, zakryte ich vinylov˘m obalom alebo ich skladujte v
nádobách s vrchnákom. Toto zabraÀuje vyparovaniu sa vlhkosti a pomáha udrÏiavaÈ
chuÈ a Ïiviny.
Neblokujte vetracie otvory potravinami. Plynulá cirkulácia chladeného vzduchu
udrÏiava vyrovnanú teplotu v chladniãke.
Neotvárajte dvere ãasto. Otváranie dverí vpú‰Èa do vnútra tepl˘ vzduch a spôsobuje rast
teploty.
Nikdy neskladujte na poliãke na dverách príli‰ veºa potravín pretoÏe sa môÏu zaprieÈ o
vnútorné police a brániÈ riadnemu uzavretiu dverí.

Neskladujte fºa‰e v mraziacom oddelení – môÏu prasknúÈ keì zamrznú.
Nemrazte potraviny, ktoré uÏ boli rozmrazené. Toto spôsobuje stratu chute a Ïivín.
Pri skladovaní mrazen˘ch potravín ako zmrzliny na dlh‰ie obdobie, umiestnite ich
na policu nie na policu vo dverách.
Nedot˘kajte sa studen˘ch potravín alebo nádob – hlavne kovov˘ch - mokr˘mi
rukami a nevkladajte sklenené v˘robky do mraziaceho oddelenia.

- Preto môÏete maÈ omrzliny a taktieÏ môÏu prasknúÈ, keì je ich vnútro zamrznuté,

spôsobujúc osobné poranenie.

Nevkladajte vlhké potraviny na vrchné police chladniãky, mohli by zamrznúÈ pri
kontakte s chladn˘m vzduchom.
VÏdy pred uloÏením do chladniãky potraviny oãistite. Zelenina a ovocie by mali byÈ
umyté a vysu‰ené a balené potraviny by mali byÈ osu‰ené, aby sa predi‰lo kazeniu
susediacich potravín.
Pri skladovaní vajec na ich odkladacej poliãke alebo nádobe sa ubezpeãte, ãi sú
ãerstvé a vÏdy ich skladujte v stojatej polohe, ktorá ich udrÏí ãerstvé dlh‰ie.

Mraziace

oddelenie

Chladiace

oddelenie

Návrhy na skladovanie potravín

Ak drÏíte chladniãku na teplom a vlhkom mieste, ãasté otváranie dverí alebo
skladovanie väã‰ieho mnoÏstva zeleniny môÏe spôsobiÈ orosenie, ktoré nemá vplyv
na jej v˘kon. OdstráÀte rosu utierkou.

POZNÁMKA

Advertising