Instalowanie, Gdzie instalowaç – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 83

Advertising
background image

Instalowanie

83

Wybierz dobre

miejsce

To urzàdzenie zawiera substancje ciek∏e (czynnik ch∏odniczy, smar) i sk∏ada si´ z
cz´Êci i materia∏ów, które nadajà si´ do ponownego wykorzystania i/lub recyklingu.

Wszystkie wartoÊciowe materia∏y nale˝y przekazaç do punktu odzysku surowców
wtórnych aby mog∏y zostaç ponownie wykorzystane po przetworzeniu (recykling). W
celu odebrania tych surowców wtórnych nale˝y skontaktowaç si´ z miejscowym
punktem odzysku.

Aby zapewnić właściwą cyrkulację

powietrza wokół lodówko-zamrażarki, należy

pozostawić odpowiednią ilość miejsca po

obu jej stronach, a takżeu góry, z tyłu urządzenia

powinno być co najmniej 5 cm wolnego miejsca.

4. Aby uniknàç wibracji, urzàdzenie musi byç wypoziomowane.

5. Nie instaluj urzàdzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura spada poni˝ej

5

˚

C. Mo˝e to spowodowaç nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu.

Pozbywanie si´

starych urzàdzeƒ

Gdzie instalowaç

1. UmieÊç swoje urzàdzenie w miejscu, gdzie

∏atwo b´dzie go mo˝na u˝ywaç.

2. Unikaj umieszczania urzàdzenia w pobli˝u

êróde∏ ciep∏a oraz nara˝ania go na
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych i wilgoci.

3.

Advertising