Eksploatacja, Pó∏ka (tylko w niektórych modelach), Pojemnik na jajka (tylko w niektórych modelach) – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 93: Uchwyt na wino (tylko w niektórych modelach)

Advertising
background image

Eksploatacja

93

Pó∏ka (tylko w niektórych modelach)

Mo˝esz przechowywaç wysokie przedmioty, takie jak pojemniki lub butelki, wsuwajàc
po prostu przednià po∏ow´ pó∏ki pod tylnà. Pociàgnij pó∏k´ do siebie, aby przywróciç
jej pe∏ny rozmiar.

Pó∏ka sk∏adana

Pojemnik na jajka (tylko w niektórych modelach)

Pojemnik na jajka mo˝na przenosiç w dowolne miejsce.

Nigdy nie wykorzystuj pojemnika na jaka w charakterze dodatkowego pojemnika na lód,

aby nie spowodowaç jego pop´kania.

Nigdy nie przechowuj pojemnika na jajka ani w komorze zamra˝arki ani w pojemniku

podr´cznym.

UWAGA

Uchwyt na wino (tylko w niektórych modelach)

Zak∏adanie uchwytu na butelki wina:
Przytrzymujàc uchwyt ku górze – jak w pkt.
w∏o˝yç uchwyt do bocznej szczeliny
monta˝owej w pó∏eczce – patrz pkt.

– a

nast´pnie pociàgnàç uchwyt na butelk´ ku
do∏owi jak w pkt.

Wyjmowanie uchwytu na butelki wina:
Przytrzymujàc uchwyt ku górze – jak w pkt.

Êciàgnàç uchwyt ku Êrodkowi – jak w pkt.

.

Przy wykorzystaniu tego uchwytu, butelki mo˝na
przechowywaç w pozycji poziomej. Uchwyt
mo˝e byç zamocowany przy dowolnej pó∏ce.

Butelki mo˝na przechowywaç poprzecznie na tej
pó∏ce.

Zmiana po∏o˝enia

uchwytu na wino

(Typ-1)

(Typ-2)

[

Typ-1]

[

Typ-2]

!

"Advertising