Hibaelhárítás, Ápolás és karbantartás – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 49

Advertising
background image

49

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás

MielŒtt a szervizhez fordulna, ellenŒrizze ezt a listát. Pénzt és idŒt takaríthat meg
vele. Ez a lista gyakran elŒforduló hibajelenségekre hívja fel a figyelmet, melyek nem
a hibás gyártás vagy anyaghiba eredményei.

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A hŒfokszabályzó ki van kapcsolva.

A hıtŒszekrény leolvasztási fázisban
van.

A hálózati csatlakozó vezeték nincs
bedugva a fali aljzatba.

Áramkimaradás. EllenŒrizze, hogy
égnek-e a lámpák a lakásban.

Ez a hıtŒszekrény nagyobb, mint az Ön
elŒzŒ készüléke.

A helyiségben vagy kint túl meleg van.

A hıtŒszekrény elŒzŒleg egy ideig
üzemen kívül volt.

Mıködik az automatikus jégkészítŒ.

ElŒzŒleg nagyobb mennyiségı meleg
élelmiszert helyezett a hıtŒszekrénybe.

A hıtŒszekrény ajtajai túl sokszor, vagy
túl sokáig vannak nyitva.

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja
nyitva van.

A hŒfokszabályzó túl alacsony
hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész tömítése
koszos, kopott, megrepedt, vagy nem
illeszkedik megfelelŒen.

Állítsa be a hŒfokszabályzót. Lásd a
funkciók beállítását.

Ez teljesen normális egy önleolvasztó
hıtŒszekrény esetében. A leolvasztás
rendszeres idŒközönként történik.

EllenŒrizze, hogy a csatlakozó vezeték
megfelelŒen be van-e dugva a
konnektorba.
Hívja a helyi áramszolgáltatót.

Ez normális. A nagyobb, hatékonyabb
készülékeknek több idŒre van szükségük.

Ilyenkor teljesen normális, ha a
hıtŒszekrény tovább mıködik.

Ilyenkor eltarthat néhány órát, amíg a
hıtŒtér teljesen lehıl.

A jégkészítŒ mıködése okozhatja a
hıtŒgép kicsivel több mıködését.

A meleg élelmiszer miatt a
hıtŒszekrénynek tovább kell mıködnie
a megfelelŒ hŒmérséklet eléréséhez.

A meleg levegŒ beáramlása a
hıtŒszekrény hosszabb mıködését
okozza. Ritkábban nyissa ki az ajtókat.

EllenŒrizze, hogy a hıtŒgép stabilan,
vízszintes felületen áll-e. A hıtŒgépben
lévŒ élelmiszereket úgy rendezze el,
hogy ne akadályozzák az ajtó
bezárását. (Lásd még
AJTÓNYITÁS/AJTÓZÁRÁS)

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést.
Ha a tömítés nem megfelelŒ, a
hıtŒszekrény hosszabb mıködése
szükséges a kívánt hŒmérséklet
eléréséhez.

A hıtŒszekrény

mıködése

A hıtŒszekrény

kompresszora

nem mıködik

A hıtŒszekrény

túl sokat vagy

túl sokáig

mıködik

Advertising