Prostor pro obãerstvení (pouze nûkteré modely), Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 66

Advertising
background image

66

Obsluha

Prostor pro obãerstvení (pouze nûkteré modely)

Otevfiete prostor pro obãerstvení.

Do prostoru pro obãerstvení máte pfiístup i bez
otevfiení dvefií chladniãky. Pfiedností je úspora
elektrické energie.
Po otevfiení dvífiek prostoru pro obãerstvení se
rozsvítí vnitfiní osvûtlení chladniãky. Lze tak bez
potíÏí prohlédnout obsah.

Zásadnû nepouÏívejte dvífika prostoru pro
obãerstvení pro krájení a vyvarujte se jejich
po‰kození ostr˘mi nástroji.
Zásadnû se neopírejte rukama ani na dvífika
silnû netlaãte.

Bez krytu prostor pro obãerstvení nefunguje
fiádnû.

NejenÏe v takovém pfiípadû hrozí po‰kození
dvífiek prostoru pro obãerstvení, rovnûÏ mÛÏe
dojít k poranûní dítûte.

PouÏití

Zásadnû na

dvífika prostoru

pro obãerstvení

nestavte tûÏké

pfiedmûty a

nedovolte dûtem,

aby se na dvífika

vû‰ela.

Zásadnû

nedemontujte

vnitfiní kryt

prostoru pro

obãerstvení

PouÏití dvífiek

prostoru pro

obãerstvení jako

odkládací plochy

Advertising