Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoêci, Rozmieszczanie ˝ywnoêci – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 96

Advertising
background image

Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoÊci

96

Rozmieszczanie ˝ywnoÊci

(porównaj z rozdzia∏em „Rozpoznanie cz´Êci sk∏adowych")

Do przechowywania wina

Do przechowywania niewielkich artyku∏ów
˝ywnoÊciowych, np. chleba, przekàsek, itp.

Do przechowywania ró˝nych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,
np. mi´sa, ryb, lodów, mro˝onek, itp.

Do przechowywania mro˝onek pakowanych

Istnieje mo˝liwoÊç podwy˝szenia temperatury przy
otwieraniu drzwi. Dlatego nie nale˝y przechowywaç
tutaj artyku∏ów o d∏ugim okresie przydatnoÊci do
spo˝ycia, np. lodów, itp.

Do przechowywania mi´sa, ryb, kurczaków itp. po
uprzednim zawini´ciu ich w cienkà foli´.

Do przechowywania artyku∏ów w stanie suchym.

Do przechowywania produktów mleczarskich, np. mas∏a,
twarogu, itp.

UmieÊç to pude∏ko na jaka w odpowiednim miejscu.

Do przechowywania cz´sto wykorzystywanych
artyku∏ów, np. napojów.

Do przechowywania garnków lub innych potraw
odpowiednio zamkni´tych.

Do przechowywania pakowanej ˝ywnoÊci lub napojów,
np. mleka, soków, piwa, itp.

Do przechowywania warzyw i owoców.

Do przechowywania warzyw, owoców, mi´sa
przeznaczonego do rozmra˝ania, surowych ryb, itp. pod
warunkiem odpowiedniego ustawienia prze∏àcznika.

Nale˝y sprawdziç ustawienie prze∏àcznika przed
w∏o˝eniem ˝ywnoÊci.

Uchwyt na wino

Szuflada na

przekàski

Pó∏ka w komorze

zamra˝arki

Rega∏ w drzwiach

komory

zamra˝arki

Szuflada w

komorze

zamra˝arki

Kàcik produktów

mleczarskich

Pude∏ko na jajka

Pojemnik

podr´czny

Pó∏ka w komorze

lodówki

Rega∏ w drzwiach

komory lodówki

Szuflada

na warzywa

Szuflada na warzywa

lub mi´so w kàciku

poÊrednim

Advertising