Feljegyzések, Fontos biztonsági elœírások, Bevezetœ – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 29

Advertising
background image

Feljegyzések

A készülék típus- és sorozatszámát a hıtŒgép hátoldalán vagy belsejében
találja. Ezek az azonosító számok csak erre a készülékre vonatkoznak, így
egyediek. Kérjük, írja fel ezeket a számokat az alábbi mezŒkbe, és Œrizze
meg a használati útmutatót az esetleges késŒbbi felhasználás céljából.
Kérjük, csatolja ehhez az oldalhoz a vásárlást igazoló számlát is.

Vásárlás dátuma

:

A forgalmazó neve

:

A forgalmazó címe

:

Forgalmazó telefonszáma :
Modell száma

:

Gyártási sorozatszám

:

A készülék használata elŒtt, helyezze el és állítsa be a hıtŒgépet a használati
útmutatóban elŒírt módon.

Soha ne a hálózati vezetéknél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektoraljzatból.

A készülék elmozdításakor ügyeljen arra, nehogy elessen a hálózati vezetékben,
vagy a készülékben kárt okozzon.

Miután a készüléket felállította a helyén, ne érintse meg a hideg felületeket,
különösen ne nedves kézzel. A bŒr könnyen odaragadhat ezekhez a hideg
felületekhez.

Tisztítás alkalmával és karbantartáskor húzza ki a hálózati vezetéket a
konnektoraljzatból. Soha ne érjen a hálózati vezetékhez nedves kézzel, mert az
áramütést okozhat.

Soha ne szerelje, hajlítsa vagy csavarja meg erŒsen a hálózati vezetéket, mert az
áramütést vagy tüzet okozhat. EllenŒrizze a készülék helyes földelését.

Ne tegyen a hıtŒbe üvegbŒl készült tárolóedényeket, mert azok elrepedhetnek,
ahogy a tartalmuk kitágul.

Soha ne tegye kezét az automatikus jégkészítŒbe, mert az balesetet okozhat.

Ügyeljen arra, hogy fiatal gyerekek ne játszanak a hıtŒgéppel.

Soha ne lépjen fel, vagy másszon fel a frissen tartó rekesz ajtajára. Ilyenkor a
hıtŒgép károsodhat, vagy akár fel is borulhat, ezzel komoly balesetet okozva.

Ha lehetséges, csatlakoztassa a hıtŒgépet külön konnektoraljzatba, hogy elkerülje az
elektromos hálózat túlterhelését.

A fagyasztó-hıtŒt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhetŒ
legyen, hogy adott esetben baleset bekövetkezésekor könnyen ki lehessen húzni a
csatlakozót.

Ha az áramellátó kábel megsérül, akkor azt gyártóval, szerelŒvel vagy hasonlóan
képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, hogy elkerüljük a balesetveszélyt.

A csatlakozózsinórt ne módosítsa és ne
használjon hosszabbítót.

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon

hosszabbítót

A hálózati

csatlakozó

elérhetŒsége

Az áramellátó

kábel cseréje

Figyelem!

BevezetŒ

29

Fontos biztonsági elŒírások

Advertising