Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 76

Advertising
background image

Kompresor

chladniãky

nepracuje.

Závada

Teploty jsou

pfiíli‰ nízké

Teplota v mrazniãce

je pfiíli‰ nízká,

zatímco teplota v

chladniãce je v

pofiádku.

Teplota v

chladniãce je pfiíli‰

vysoká, zatímco

teplota v mrazniãce

je v pofiádku.

V chladniãce

nebo v

mrazniãce jsou

pfiíli‰ vysoké

teploty.

Pfiíli‰ vysoké

teploty

Maso uloÏené v

zásuvce na

ãerstvé maso

zamrzá.

Potraviny uloÏené v

zásuvkách zamrzají.

MoÏná pfiíãina

Termostat udrÏuje v chladniãce
konstantní teplotu.

V mrazniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.

Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.

Dvefie jsou pootevfiené.

Právû bylo vloÏeno vыt‰н mnoÏství
tepl˘ch nebo hork˘ch potravin.

Chladniãka byla po urãitou dobu
mimo provoz.

V chladniãce je nastavena pfiíli‰ vysoká
teplota.

Je nastavena pfiíli‰ vysoká teplota v
chladniãce.
Nastavení pro chladniãku má urãit˘ vliv
na teplotu v mrazniãce.

Je nastavena pfiíli‰ vysoká teplota v
mrazniãce.

V chladniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.

V chladniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.

Maso by mûlo b˘t pro maximální ãerstvost
uchováváno za teploty tûsnû pod bodem
mrazu (32˚F, 0˚C)

Náprava

To je bûÏné. Kompresor se pfii
udrÏování konstantní teploty zapíná a
vypíná.

Nastavte niП‰н teplotu v chladniãce.

Kompletní zchlazení chladniãky trvá
nûkolik hodin.

Vyãkejte dosaÏení zvolené teploty
chladniãky nebo mrazniãky.

Jsou-li otevfiené dvefie, do
chladniãky/mrazniãky vstupuje tepl˘
vzduch. Otevírejte dvefie ménû ãasto.

Nastavte niП‰н, av‰ak dostateãnou teplotu
v mrazniãce nebo v chladniãce.

Nastavte niП‰н, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce nebo v chladniãce.

Je bûÏné, Ïe se na povrchu masa
vytváfiejí krystalky ledu – maso totiÏ
obsahuje vodu

Nastavte vy‰‰í teplotu v chladniãce.

Viz pfiedchozí bod.

Nastavte vy‰‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce.

Dovfiete dvefie.

Teplota v

chladniãce je pfiíli‰

nízká, zatímco

teplota v mrazniãce

je v pofiádku.

76

Péãe a údrÏba

Advertising