Demontáï souãástí, Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 72

Advertising
background image

72

DemontáÏ souãástí

Îárovka

mrazniãky

Police oddûlení

mrazniãky

Dvefiní pfiihrádka

a podpûra

Zásobník na led

Péãe o dávkovaã

DrÏte pfiihrádku na obou stranách a
nadzdvihnûte ji ( ), poté ji vytáhnûte ve
smûru ( ).

PfiidrÏte zásobník na led, jak je zobrazeno na
obrázku vpravo a vytáhnûte jej ( ) pfi i
souãasném mírném zvednutí ( ).

Zásobník na led nerozebírejte, pokud to není
nutné
Pfii vyjímání zásobníku jej drÏte obûma
rukama, abyste jej neupustili.

DemontáÏ se provádí v opaãném pofiadí vzhledem k montáÏi. Pfied demontáÏí a
montáÏí musíte odpojit síÈovou ‰ÀÛru od zásuvky. Pfii demontáÏi souãástí se
vyvarujte pouÏití vыt‰н síly. V opaãném pfiípadû mÛÏe dojít k po‰kození souãásti.

POZNÁMKA

Péãe a údrÏba

1

2

!

!!

Polici vyjměte zatlačením doleva, mírným

pozvednutím její levé části ( ), zvednutím

pravé části ( ) a vytažením ven.

Demontujte svítidlo tak, že lehce zatlačíte ( )

na jeho kryt a otáčíte jím ( ) a vytáhnete

svítidlo ven ( ). Otáčejte žárovkou doleva.

Použijte žárovku o příkonu max. 40 W, kterou

lze zakoupit v servisním středisku.

Zachycovač vody nemá vlastní odtok.

Proto by měl být pravidelně čištěn.

Vyjměte kryt tak, že zatáhnete za jeho

přední část a usušte jej hadříkem.

Vytáhněte kryt zcela dopředu ( ), lehce

zvedněte jeho zadní část ( ) a

vytáhněte jej ven. ( ) Očistěte dno a

kryt suchým hadříkem.

Advertising