Regulátor vlhkosti v oddelení na zeleninu, Odstraàovaã pachu (platí len pre niektoré modely), Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 120: Ako pouïívaè systém odstraàovaãa pachu

Advertising
background image

120

Obsluha

Regulátor vlhkosti v oddelení na zeleninu

VlhkosÈ môÏe byÈ regulovaná nastavením regulaãného spínaãa vlhkosti
vºavo/vpravo pri skladovaní zeleniny alebo ovocia.

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

Vysoká vlhkosÈ

Nízka vlhkosÈ

OdstraÀovaã pachu (Platí len pre niektoré modely)

Tento systém úãinne absorbuje silné
pachy vyuÏitím optického katalyzátora.
Tento systém nemá Ïiadny vplyv na
uskladnené potraviny.

KeìÏe je uÏ nain‰talovan˘ na prívodné potrubie studeného vzduchu z
chladiaceho oddelenia, nepotrebuje Ïiadnu samostatnú in‰taláciu.
Prosím, pouÏívajte uzatvorené nádoby na uskladnenie potravín s prenikav˘mi pachmi.
Inak môÏe byÈ tento pach absorbovan˘ in˘mi potravinami v oddelení.

Ako pouÏívaÈ

systém

odstraÀovaãa

pachu

Spodná zásuvka chladniãky môÏe byÈ zmenená na oddelenie na zeleninu alebo
oddelenie na mäso

Zmena na oddelenie na zeleninu alebo mäso
(Platí len pre niektoré modely)

Oddelenie na mäso udrÏiava teplotu na niωom stupni ako chladiace oddelenie
tak, aby mohlo byÈ mäso alebo ryby dlh‰ie uskladnené ãerstvé dlh‰ie.

Zelenina alebo ovocie zamrznú ak je prepínací spínaã nastaven˘ na mäso. TakÏe
sa ubezpeãte pred uskladnením potravín.

POZNÁMKA

Oddelenie na zeleninu

Prepínací
spínaã

Pred uskladnením

potravín skontrolujte

prepínací spínaã

Oddelenie na mäso

Systém
odstraÀovania pachu

Oddelenie na
zeleninu
Zázraãná zóna
(Voliteºná moÏnosÈ)
Oddelenie na
obãerstvenie
(Voliteºná moÏnosÈ)

Advertising