Eksploatacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 91

Advertising
background image

91

Nale˝y odrzuciç pierwszà parti´ lodu (oko∏o 20 kawa∏ków) i wody (oko∏o 7 szklanek)
otrzymanych po uruchomieniu nowego urzàdzenia.
Pierwsza partia lodu i wody mo˝e zawieraç czàstki lub zapach pochodzàcy z rurki
doprowadzajàcej wod´ lub z pojemnika doprowadzanej wody. Odrzucenie pierwszej
partii jest konieczne w przypadku gdy urzàdzenie nie by∏o u˝ywane przez d∏u˝szy
okres czasu.
Nie dopuszczaj dzieci do dozownika
Dzieci mogà nieprawid∏owo nacisnàç przycisk dozownika lub uszkodziç lampki.
Uwa˝aj, by artyku∏y ˝ywnoÊciowe nie blokowa∏y przemieszczania si´ lodu.
JeÊli ˝ywnoÊç zostanie umieszczona na poczàtku kana∏u lodu, mo˝e nastàpiç
zatrzymanie dozowania lodu. Ponadto jeÊli wykorzystywany jest tylko kruszony lód, to
kana∏ lodu mo˝e pokryç si´ drobnokrystalicznym
lodem. W takiej sytuacji nale˝y usunàç
nagromadzony proszek lodowy.
Nigdy nie wk∏adaj puszek z napojami ani innych
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych do
pojemnika na lód w celu szybkiego sch∏odzenia.
Takie dzia∏anie mo˝e spowodowaç uszkodzenie
uk∏adu automatycznego zamra˝ania lodu.
Nigdy nie u˝ywaj szklanek z cienkiego szk∏a ani
naczyƒ glinianych do odbierania lodu.
Takie szklanki lub naczynia ∏atwo mogà ulec
rozbiciu.
Najpierw umieÊç w szklance kostki lodu, a dopiero
potem nalej wod´ lub inny napój.
Gdy kostki lodu wpadajà do cieczy zawartej w szklance, mo˝e nastàpiç rozchlapanie
tej cieczy.
Nigdy nie dotykaj r´kà ani ˝adnym narz´dziem otworu wylotowego dozownika.
Takie dotkni´cie mo˝e spowodowaç uszkodzenie wylotu lub zranienie r´ki.
Nigdy nie zdejmuj pokrywy uk∏adu zamra˝ania lodu.
Co pewien czas wyrównuj poziom lodu w pojemniku, aby zapewniç za∏adowanie
pojemnika lodem do pe∏na.
Je˝eli lód zaczyna gromadziç si´ tu˝ przy wylocie, co mo˝e oznaczaç, ˝e pojemnik na
lód zosta∏ wype∏niony ca∏kowicie i nale˝y zatrzymaç proces zamra˝ania lodu.
W razie stwierdzenia, ˝e urzàdzenie zaczyna dozowaç odbarwiony lód, nale˝y
natychmiast porozumieç si´ z punktem serwisowym i przerwaç zamra˝anie lodu.
Nigdy nie u˝ywaj zbyt wàskich ani zbyt g∏´bokich szklanek.
Mogà pojawiç si´ trudnoÊci przy przechodzeniu lodu przez kana∏ dozownika, co mo˝e
spowodowaç uszkodzenie lodówki.
Przytrzymuj szklank´ w odpowiedniej odleg∏oÊci od wylotu lodu.
Zbytnie przybli˝enie szklanki do wylotu dozownika mo˝e utrudniaç dozowanie lodu.

Ostrze˝enia

Eksploatacja

Drzwi
zamra˝arki

Jest rzeczà naturalnà, ˝e poczàtkowo woda nie jest bardzo zimna. JeÊli potrzebujesz wody
bardziej sch∏odzonej, dodaj do szklanki lód.ice into the glass.

UWAGA

Sygnalizacja otwarcia drzwi

JeÊli po up∏ywie minuty od otwarcia drzwi ch∏odziarki lub drzwiczek barku
podr´cznego nie zostanà one dok∏adnie zamkni´te, w∏àczy si´ 3-krotnie sygna∏
ostrzegawczy w odst´pach co 30 sekund.
JeÊli sygna∏ ostrzegawczy nie wy∏àcza si´ nawet po zamkni´ciu drzwi, nale˝y
zwróciç si´ do lokalnego punktu serwisowego.

Funkcja diagnozowania (wykrywanie usterek)

Funkcja diagnozowania automatycznie wykrywa ewentualne usterki wyst´pujàce
podczas u˝ytkowania urzàdzenia.
W razie wystàpienia usterki urzàdzenia, nie reaguje ono na naciÊni´cie ˝adnego
przycisku a wskaêniki nie dzia∏ajà prawid∏owo. W takiej sytuacji nie nale˝y wy∏àczaç
zasilania lecz natychmiast skontaktowaç si´ z punktem serwisowym. W razie
wy∏àczenia zasilania znalezienie usterki zajmie technikowi serwisowemu znacznie
wi´cej czasu.

Pozosta∏e

funkcje

Gdy woda jest przechowywana w zbiorniku na wod´ w komorze lodówki, jest od
sch∏adzana i nast´pnie jest podawana do dozownika.
Lód jest przygotowywany w automatycznym uk∏adzie zamra˝ania lodu, po czym do
dozownika podawany jest oddzielnie lód kruszony i lód w postaci kostek.

Sposób

podawania lodu /

zimnej wody

Advertising