Przechowywanie ˝ywnoêci, Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoêci – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 97

Advertising
background image

97

Przechowywanie ˝ywnoÊci

Âwie˝à ˝ywnoÊç nale˝y przechowywaç w komorze lodówki. Sposób zamro˝enia i
rozmro˝enia ˝ywnoÊci ma istotne znaczenie dla zachowania Êwie˝oÊci i smaku.
Nie nale˝y przechowywaç artyku∏ów ˝ywnoÊciowych ∏atwo ulegajàcych zepsuciu w
niskich temperaturach, np. bananów czy melonów.
Przed w∏o˝eniem do lodówki nale˝y sch∏odziç goràcà ˝ywnoÊç, gdy˝ umieszczenie
goràcej ˝ywnoÊci w lodówce mo˝e spowodowaç zepsucie innych produktów oraz do
znacznego zwi´kszenia zu˝ycia pràdu.
Podczas przechowywania ˝ywnoÊci nale˝y nakryç jà folià winylowà lub umieszczaç
˝ywnoÊç w pojemnikach z pokrywkami. Takie dzia∏anie zapobiega odparowywaniu
wilgoci i pozwala zachowaç smak i wartoÊci od˝ywcze pokarmu.
Nie nale˝y blokowaç artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi przep∏ywu powietrza. Swobodny
obieg sch∏odzonego powietrza zapewnia utrzymywanie si´ równomiernej
temperatury w lodówce.
Nie nale˝y zbyt cz´sto otwieraç drzwi. Otwarcie drzwi umo˝liwia przedostanie si´
ciep∏ego powietrza do wn´trza lodówki co prowadzi do podwy˝szenia temperatury
wewnàtrz komory.
Nigdy nie nale˝y uk∏adaç zbyt du˝ych iloÊci ˝ywnoÊci w rega∏ach wewnàtrz drzwi,
poniewa˝ te artyku∏y mogà opieraç si´ o pó∏ki wewnàtrz komory utrudniajàc tym
samym dok∏adne zamkni´cie drzwi.

Nie przechowuj butelek w komorze zamra˝arki – w wyniku zamro˝enia zawartoÊci
butelki mogà p´kaç.
Nie zamra˝aj ˝ywnoÊci, która uleg∏a wczeÊniej rozmro˝eniu. Powoduje to utrat´ smaku i
wartoÊci od˝ywczych.
JeÊli zamierzasz przechowywaç zamro˝one artyku∏y ˝ywnoÊciowe przez d∏ugi okres
czasu, np. lody – uk∏adaj je na pó∏kach zamra˝arki, a nie w regale wewnàtrz drzwi.
Nie wolno dotykaç zamro˝onej ˝ywnoÊci lub pojemników - zw∏aszcza metalowych -
mokrymi r´koma oraz wk∏adaç produktów w opakowaniach szklanych do komory
zamra˝arki.

- Oto dlaczego mo˝esz mieç opuchni´cia, które je˝eli ich wewn´trzna zawartoÊç

zostanie zamro˝ona, mogà p´kaç powodujàc urazy.

Unikaj wk∏adania wilgotnych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych na górne pó∏ki lodówki. Mo˝e
to spowodowaç ich zamro˝enie pod wp∏ywem bezpoÊredniego oddzia∏ywania
strumienia sch∏odzonego powietrza.
Zawsze oczyÊç ˝ywnoÊç przed umieszczeniem jej w lodówce. Warzywa i owoce
nale˝y umyç i wytrzeç, a produkty pakowane nale˝y wytrzeç, aby uniknàç zepsucia
sàsiednich produktów.
Podczas przechowywania jaj w przeznaczonym do tego celu regale lub pojemniku,
upewnij si´, czy jaja sà Êwie˝e i zawsze przechowuj je „na stojàco", co pozwoli na
utrzymanie ich Êwie˝oÊci przez d∏u˝szy czas.

Komora

zamra˝arki

Komora

lodówki

Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoÊci

JeÊli lodówka jest ustawiona w ciep∏ym i wilgotnym miejscu, cz´ste otwieranie drzwi

lodówki lub przechowywanie w niej du˝ych iloÊci warzyw mo˝e prowadziç do wykraplania
si´ rosy, co jednak nie pogarsza skutecznoÊci dzia∏ania urzàdzenia. Ros´ nale˝y wycieraç
czystà szmatkà, gdy˝ kurz i py∏ na szmatce mog∏yby spowodowaç porysowanie
powierzchni.

UWAGA

Advertising