Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 130

Advertising
background image

Pachy v

chladniãke

UdalosÈ

Dvere sa nedajú

zavrieÈ.

Dvere sa nedajú

zavrieÈ.

Zásuvky sa ÈaÏko

pohybujú.

V˘dajn˘ automat

V˘dajník

nevydáva ºad

Otváranie/Zatváran

ie dverí /zásuviek

MoÏná príãina

Potraviny sa dot˘kajú políc na vrchu
zásuvky.

Dráha, po ktorej sa zásuvka posúva je
zneãisten˘.

Zásobník ºadu je prázdny.

Teplota mrazniãky je nastavená na príli‰
teplo.

Ventil domáceho prívodu vody nie je
otvoren˘.

Dvere chladniãky alebo mrazniãky nie sú
zavreté.

Podlaha je nerovná alebo slabá.

Chladniãka sa k˘va na podlahe, keì sa
jemne pohne.

Chladniãka sa dot˘ka stien alebo skríÀ.

Vnútraj‰ok by mal byÈ vyãisten˘.

V chladniãke sú potraviny so siln˘m
pachom.

Niektoré nádoby a baliace materiály
vytvárajú zápachy.

Balenie potravín zabraÀuje zavretiu
dverí. Dvere sú zavreté príli‰ silno,
spôsobujúc pootvorenie in˘ch dvier.

Chladniãka nie je vyrovnaná. K˘va sa na
podlahe, keì sa jemne pohne.

Rie‰enie

Ubezpeãte sa, Ïe sú oboje dvere
zavreté.

Otvorte ventil domáceho prívodu vody a
nechajte dostatok ãasu na v˘robu ºadu.
Keì je ºad vyroben˘, v˘dajník by mal
fungovaÈ.

Otoãte regulátor mrazniãky na vy‰‰í
stupeÀ, takÏe budú vyrobené kocky
ºadu. Keì je vyrobená prvá dávka
ºadu, v˘dajník by mal fungovaÈ.

Vyãistite zásuvku a dráhu.

Ubezpeãte sa, Ïe je podlaha vyrovnaná
a môÏe adekvátne udrÏaÈ chladniãku.
Kontaktujte stolára, aby opravil
preh˘bajúcu sa alebo naklonenú
podlahu.

PresuÀte chladniãku.

DrÏte v zásuvke menej potravín.

Nastavte skrutku nastavenia v˘‰ky.

PouÏite inú nádobu alebo znaãku
baliacich materiálov.

PresuÀte balíky, ktoré bránia zavretiu
dverí.

Zavrite oboje dvere opatrne.

Úplne zakryte potraviny.

Vyãistite vnútraj‰ok ‰pongiou, teplou
vodou a jedlou sódou.

Keì je do zásobníka spustená prvá
dávka vyrobeného ºadu, v˘dajník by
mal fungovaÈ.

130

StarostlivosÈ a údrÏba

Advertising