Obecné informace âi‰tûní, Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 74

Advertising
background image

74

Péãe a údrÏba

Obecné informace

âi‰tûní

Pfii odjezdu na prÛmûrnû dlouhou dovolenou se pravdûpodobnû rozhodnete
ponechat chladniãku v provozu. Potraviny, které lze zmrazit, umístûte do mrazniãky –
prodlouÏíte tak jejich Ïivotnost.
Chcete-li chladniãku vypnout, vyjmûte ve‰keré potraviny, odpojte síÈovou ‰ÀÛru,
peãlivû vyãistûte vnitfiek a nechte dvefie OTEV¤ENÉ – zamezíte tak vzniku zápachu.

Dovolená

V˘padek

napájení

PfiemisÈování

Protikondenzaãní

trubice

Ve vût‰inû pfiípadÛ je v˘padek napájení opraven do jedné nebo dvou hodin a
neovlivní teplotu v chladniãce.
Pfii v˘padku napájení v‰ak omezte ãetnost otevírání dvefií.

Demontujte nebo lepicí páskou zajistûte v‰echny nepfiipevnûné pfiedmûty uvnitfi
ledniãky. Po‰kození vyrovnávacích ‰roubÛ zamezíte jejich za‰roubováním do
spodku chladniãky.

Obãas a zejména po instalaci mÛÏe docházet k ohfievu vnûj‰í stûny skfiínû
chladniãky.
Nejde o závadu. ZpÛsobuje to protikondenzaãní trubice, kterou proudí zahfiáté
chladicí médium za úãelem zamezení rosení vnûj‰ích stûn skfiínû.

Doporuãujeme Vám pravidelné ãi‰tûní. Omyjte ve‰keré prostory roztokem jedlé sody
nebo jemn˘m detergentem a teplou vodou. Vypláchnûte a osu‰te.

Ovûfite, zda nedo‰lo k po‰kození síÈové ‰ÀÛry, k pfiehfiátí síÈové zástrãky a jestli je
zástrãka správnû zasunuta do elektrické zásuvky.

Pfied ãi‰tûním v blízkosti elektrick˘ch souãástí (Ïárovky, spínaãe, ovládací prvky atd.)
vÏdy odpojte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky.
Pfiebyteãnou vlhkost otfiete houbou ãi hadfiíkem a zamezte tak zateãení vody ãi
kapaliny do elektrick˘ch souãástí s následn˘m vznikem nebezpeãí úrazu elektrick˘m
proudem.
Pro ãi‰tûní Ïádného z povrchÛ spotfiebiãe nepouÏívejte kovové drátûnky, kartáãe,
podfiadná abrazivní ãistidla, silné alkalické roztoky, hofilavá ani jedovatá ãistidla.
Nedot˘kejte se vlhk˘ma ani mokr˘ma rukama zmrzl˘ch povrchÛ, protoÏe k velmi
chladn˘m povrchÛm se vlhké pfiedmûty mohou lepit nebo pfiimrzat.

Pro zamezení tvorby neÏádoucích zápachu je zapotfiebí udrÏovat chladniãku v ãistotû.
Rozlité potraviny byste mûli neprodlenû otfiít, protoÏe mÛÏe dojít k jejich zkysnutí a k
následnému naru‰ení povrchu plastov˘ch v˘liskÛ.

Pro ãi‰tûní odoln˘ch povrchÛ chladniãky pouÏívejte vlaÏn˘ roztok jemného m˘dla
nebo detergentu.
Otfiete je ãist˘m vlhk˘m hadfiíkem a poté je osu‰te.

Zvenãí

Zevnitfi

Po vyãi‰tûní

V˘straha

Advertising