Προφυλάξεις ασφαλείας, Σημειώσεις για τους πελάτες στην ευρώπη, Προφυλάξεις ως προς τη χρήση – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 126

Advertising
background image

2

Gr

Για να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία, δια-
βάστε διεξοδικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση
του προϊόντος. Μετά την ανάγνωση, βεβαιωθείτε
ότι το φυλάσσετε σε μέρος προσβάσιμο σε όλους
όσους χρησιμοποιούν το προϊόν.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το
προϊόν αυτό πρέπει να συλλέγεται
ξεχωριστά.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους
χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
• Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξε-

χωριστή συλλογή από κατάλληλο
σημείο. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορ-
ρίμματα.

• Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με

το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

• Το MB-D12 ενδείκνυται για χρήση μόνο με συμ-

βατές φωτογραφικές μηχανές.

• Μην το χρησιμοποιείτε με μπαταρίες και συ-

σκευές συγκράτησης μπαταριών που δεν συνί-
στανται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα λόγω επα-

φής των τερματικών τροφοδοσίας με μεταλλικά
αντικείμενα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα
επαφής όταν το MB-D12 δεν χρησιμοποιείται.

• Όταν αφαιρείται μία συσκευή συγκράτησης μπα-

ταριών από το MB-D12, αφαιρέστε τις μπαταρίες
ή τοποθετήστε τη συσκευή συγκράτησης ή το κά-
λυμμα στη θήκη συγκράτησης για να αποφύγετε
βραχυκυκλώματα λόγω επαφής των τερματικών
τροφοδοσίας με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση

• Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης ενδέχεται

να ανάψει όταν το MB-D12 συνδέται ή αφαιρείται
από τη μηχανή, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλει-
τουργία.

• Εάν παρατηρήσετε καπνό ή ασυνήθιστη μυρω-

διά ή θόρυβο προερχόμενα από το τροφοδο-
τικό μπαταρίας, σταματήστε τη χρήση αμέσως.
Μετά την αφαίρεση των μπαταριών, πηγαίνετε
τη συσκευή στον έμπορο λιανικής ή σε εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon για έλεγχο.

• Το MB-D12 δεν διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας.

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της
φωτογραφικής μηχανής για να την ενεργοποιή-
σετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Advertising
This manual is related to the following products: