Εισαγωγή μπαταριών – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 130

Advertising
background image

6

Gr

Εισαγωγή Μπαταριών

Εισαγωγή Μπαταριών

Το MB-D12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή EN-EL18 ή με οκτώ μπαταρίες AA. Κατά τη χρήση μπατα-
ρίας EN-EL18 απαιτείται κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5 (διατίθεται ξεχωριστά).

Πριν την εισαγωγή μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και ότι το κλείδωμα χειριστηρίου του MB-D12 είναι στη θέση L.

1 Στρέψτε την ασφάλεια διαμερίσματος μπαταρίας του MB-D12 στο και αφαιρέστε τη συσκευή συγκράτησης μπαταρίας (Εικόνα Ε).

2 Ετοιμάστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται παρακάτω.

EN-EL15: Ταριάζοντας τα κοιλώματα της μπαταρίας στις προεξοχές της συσκευής συγκράτησης MS-D12EN, εισάγετε τη μπαταρία με το βέλος (

▲) πάνω στη

μπαταρία προς τα τερματικά τροφοδοσίας της συσκευής συγκράτησης μπαταρίας (Εικόνα F-

q

). Πιέστε ελαφρώς την μπαταρία προς τα κάτω και σύρετέ

την προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι τα τερματικά τροφοδοσίας να εφαρμόσουν στη θέση (Εικόνα F-

w

).

EN-EL18: Εάν η ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας στο προαιρετικό κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5 είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε
το βέλος Y να είναι ορατό, κυλήστε την ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας για να καλύψετε το βέλος (Εικόνα G-

q

). Εισαγάγετε τις δύο προεξοχές της

μπαταρίας στις κατάλληλες υποδοχές στο BL-5 (Εικόνα G-

w

) και βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας έχει μετακινηθεί ώστε να εμφανί-

ζεται το βέλος.

Μπαταρίες ΑΑ: Τοποθετήστε οκτώ μπαταρίες AA στη βάση μπαταριών MS-D12 όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα H και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι
τοποθετημένες με το σωστό προσανατολισμό.

3 Εισάγετε τη συσκευή συγκράτησης μπαταρίας στο MB-D12 και ασφαλίστε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας (Εικόνα I). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή

συγκράτησης έχει πλήρως εισαχθεί πριν την ασφάλιση.

4 Ενεργοποιήστε τη μηχανή και ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου ή στο σκόπευτρο. Αν η μηχανή δεν λειτουργήσει, ελέγξτε

αν η μπαταρία έχει εισαχθεί σωστά.

Ο Ακροδέκτης Τροφοδοσίας ΕΡ-5Β

Κατά τη χρήση του ακροδέκτη τροφοδοσίας ΕΡ-5Β, εισάγετέ τον στη συσκευή συγκράτησης MS-D12EN με το βέλος (

▲) στον ακροδέκτη προς τα τερματικά τροφοδο-

σίας της μπαταρίας. Πιέστε ελαφρώς τη μπαταρία προς τα κάτω και σύρετέ την προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι τα τερματικά τροφοδοσίας να εφαρμόσουν στη
θέση (Εικόνα J-

q

). Ανοίξτε το κάλυμμα ακροδέκτη συσκευής συγκράτησης και περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας EP-5B μέσα από το άνοιγμα (Εικόνα J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: