Akumuliatorių įdėjimas – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 210

Advertising
background image

6

Lt

Akumuliatorių įdėjimas

Akumuliatorių įdėjimas
Į MB-D12 galima įdėti vieną EN-EL15 arba EN-EL18 įkraunamą ličio jono akumuliatorių arba aštuonias AA baterijas. Naudojant EN-EL18 akumuliatorių,
reikalingas BL-5 akumuliatoriaus skyriaus dangtelis (įsigyjamas atskirai).

Prieš įdėdami akumuliatorius patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas, o MB-D12 valdymo fi ksatorius nustatytas į padėtį L.

1 Pasukite MB-D12 akumuliatoriaus skyriaus fi ksatorių į padėtį ir išimkite akumuliatoriaus laikiklį (pav. E).

2 Paruoškite akumuliatorius, kaip aprašyta toliau.

EN-EL15: suderinę įdubas ant akumuliatoriaus su iškyšomis ant MS-D12EN laikiklio įdėkite akumuliatorių. Rodyklę (

▲) nukreipkite link akumuliato-

riaus laikiklio maitinimo kontaktų (pav. F-

q

). Lengvai nuspauskite akumuliatorių žemyn ir stumkite jį rodyklės kryptimi, kol maitinimo kontaktai

spragtelėdami užsifi ksuos (pav. F-

w

).

EN-EL18: jei papildomo BL-5 akumuliatoriaus skyriaus dangtelio akumuliatoriaus atleidiklis yra nustatytas taip, kad matoma rodyklė Y, nustumkite
akumuliatoriaus atleidiklį, kad uždengtumėte rodyklę (G-

q

pav.). Įstatykite dvi akumuliatoriaus iškyšas į atitinkamus BL-5 lizdus (G-

w

pav.) ir įsiti-

kinkite, kad akumuliatoriaus atleidiklis pasistūmė į šoną ir atidengė rodyklę.

AA baterijos: įdėkite aštuonias AA baterijas į MS-D12 baterijų laikiklį (žr. H pav.). Patikrinkite, kad baterijos būtų dedamos teisinga orientacija.

3 Įdėkite akumuliatorių laikiklį į MB-D12 ir užfi ksuokite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį (pav. I). Prieš pasukdami fi ksatorių įsitikinkite, kad laikiklis

įkištas iki galo.

4 Įjunkite fotoaparatą ir patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį valdymo pulte ar vaizdo ieškiklyje. Jei fotoaparatas neįsijungia, patikrinkite, ar aku-

muliatorius įdėtas teisingai.

EP-5B kintamosios srovės jungtis

Jei naudojate EP-5B kintamosios srovės jungtį, įkiškite ją į MS-D12EN laikiklį, rodyklę (

▲) ant jungties nukreipę link akumuliatoriaus maitinimo kontaktų.

Palengva spustelėkite jungtį žemyn ir stumkite ją rodyklės kryptimi, kol maitinimo kontaktai spragtelėdami užsifi ksuos (pav. J-

q

). Atidarykite laikiklio kinta-

mosios srovės jungties dangtelį ir prakiškite EP-5B maitinimo laidą pro angą (pav. J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: