Akumuliatoriaus naudojimas, Akumuliatoriaus pritvirtinimas, Akumuliatoriaus nuėmimas – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 209

Advertising
background image

5

Lt

Akumuliatoriaus naudojimas

Akumuliatoriaus pritvirtinimas

Akumuliatoriaus pritvirtinimas
Prieš pritvirtindami akumuliatorių patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas ir ar MB-D12 valdymo fi k-
satorius (pav. A-

!4

) yra nustatytas į padėtį L (paveikslėliuose pavaizduotas D800).

1 Nuimkite kontaktų dangtelį (pav. A-

q

) nuo akumuliatoriaus.

2 MB-D12 kontaktai yra fotoaparato apačioje. Jie apsaugoti kontaktų dangteliu. Nuimkite kon-

taktų dangtelį, kaip parodyta pav. B-

q

, ir įdėkite jį į kontaktų dangtelio laikiklį ant MB-D12

(pav. B-

w

).

3 Uždėkite MB-D12, laikydami MB-D12 montavimo varžtą (pav. C-

w

) sulygiuotą su fotoaparato

trikojo lizdu (pav. C-

q

), ir užveržkite tvirtinimo ratuką pasukdami jį kryptimi, nurodyta rodykle

LOCK FIKSUOTI (pav. D). Prieš prijungiant MB-D12, akumuliatoriaus išimti iš fotoaparato nerei-
kia. Pagal numatytuosius nustatymus, akumuliatorius, esantis fotoaparate, bus naudojamas tik
po to, kai MB-D12 akumuliatorius bus išeikvotas. Akumuliatorių naudojimo eiliškumą pakeisti
galima parinktimi Battery order (Akumuliatorių tvarka), esančia fotoaparato pasirinktinių
nustatymų meniu (grupė d).

Kad nepamestumėte, įsitikinkite, kad įdėjote fotoaparato kontaktų dangtelį į kontaktų dangtelio laiki-
klį ir MB-D12 kontaktų dangtelis laikomas saugioje vietoje.

Su MB-D12 naudojant PB-6 dumplių fokusavimo priedą, reikalingi PB-6D ir PK-13 automatinio pail-
ginimo žiedai.

Akumuliatoriaus nuėmimas

Akumuliatoriaus nuėmimas
Kad nuimtumėte MB-D12, išjunkite fotoapara-
tą, nustatykite valdymo fi ksatorių ant MB-D12
į padėtį L, tada atleiskite tvirtinimo ratuką ir
nuimkite MB-D12. Kai akumuliatoriaus nenau-
dojate, uždėkite dangtelius ant fotoaparato ir
MB-D12 kontaktų.

Advertising
This manual is related to the following products: