Drošības pasākumi, Paziņojumi pircējiem eiropā, Piesardzības pasākumi, lietojot kameru – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 196

Advertising
background image

2

Lv

Lai nodrošinātu pareizu darbību, iekams lietot
šo izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrā-
matu. Pēc izlasīšanas glabājiet to vietā, kur tā
būs pieejama visiem, kas izmantos izstrādāju-
mu.

Paziņojumi pircējiem Eiropā

Paziņojumi pircējiem Eiropā

UZMANĪGI!

JA AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREI-
ZA TIPA AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZI-
JA. IZLIETOTOS AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ
NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.

Šis simbols norāda, ka šis produkts
ir jāsavāc atsevišķi.

Tālāk tekstā minētais attiecas tikai
uz lietotājiem Eiropas valstīs:

• Šis produkts ir paredzēts atseviš-

ķai savākšanai tam piemērotos
savākšanas punktos. To nedrīkst iznīcināt kā māj-
saimniecības atkritumus.

• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties

ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Drošības pasākumi

• Barošanas bloks MB-D12 paredzēts izmantoša-

nai tikai ar saderīgām kamerām.

• Nelietojiet to ar baterijām un bateriju turētajiem,

ko neiesaka šī rokasgrāmata.

• Lai nepieļautu elektriskos īssavienojumus, ko, sa-

skaroties ar kontaktiem, var izraisīt metāla priekš-
meti, uzlieciet kontaktiem vāku, kad barošanas
bloks MB-D12 netiek izmantots.

• Kad bateriju turētājs ir izņemts no MB-D12, izņe-

miet baterijas vai ievietojiet turētāju vai vāku turē-
tāja korpusā, lai nepieļautu īssavienojumus, ko var
izraisīt saskare ar citiem metāla priekšmetiem.

Piesardzības pasākumi, lietojot kameru

• Pievienojot MB-D12 kamerai vai atvienojot no tās,

uz brīdi var iedegties atmiņās kartes piekļuves
lampiņa, taču tas nenorāda uz darbības traucē-
jumiem.

• Ja pamanāt, ka no barošanas bloka nāk dūmi

vai neparasta smaka, nekavējoties pārtrauciet tā
lietošanu. Izņemiet baterijas un nogādājiet ierī-
ci pārbaudīšanai mazumtirgotājam vai „Nikon”
pilnvarotā apkopes centrā.

• Pats MB-D12 nav aprīkots ar strāvas slēdzi. Lai

ieslēgtu vai izslēgtu strāvas padevi, pagrieziet
barošanas slēdzi.

Advertising
This manual is related to the following products: