Sikkerhetsregler, Melding til forbrukere i europa, Sikkerhetsregler for bruk – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 46

Advertising
background image

2

No

For å sikre korrekt bruk må du lese denne
bruksanvisningen nøye før du bruker produk-
tet. Etter at du har lest den, må den oppbeva-
res tilgjengelig for alle som bruker produktet.

Melding til forbrukere i Europa

Melding til forbrukere i Europa

FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES
MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HEN-
HOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Dette symbolet angir at dette pro-
duktet skal kasseres separat.

Det følgende gjelder bare for kun-
der i europeiske land:

• Dette produktet skal behandles

som spesialavfall og kastes ved
en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med
husholdningsavfall.

• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du

forhandleren eller de lokale myndighetene som
har ansvaret for avfallshåndtering.

Sikkerhetsregler

• MB-D12 må kun brukes med kompatible kame-

raer.

• Ikke bruk batterier og batteriholdere som ikke er

anbefalt i denne bruksanvisningen.

• For å forhindre elektrisk kortslutning som følge

av at metall kommer i kontakt med strømkon-
taktene, må kontaktlokket settes på når MB-D12
ikke er i bruk.

• Ta ut batteriene eller plasser holderen eller deks-

let i holderetuiet, når en batteriholder fj ernes fra
MB-D12, for å forhindre elektrisk kortslutning
forårsaket av kontakt med metall.

Sikkerhetsregler for bruk

• Lampen for minnekortaktivet kan begynne å lyse

når MB-D12 kobles til eller fj ernes fra kameraet,
men dette er ikke en feilfunksjon.

• Avslutt bruken umiddelbart dersom du skulle

oppdage røyk eller en uvanlig lukt eller støy fra
batteripakken. Etter at du har tatt ut batteriene,
må du ta med apparatet til forhandleren eller en
Nikon-autorisert servicerepresentant for under-
søkelse.

• MB-D12 er ikke utstyrt med en strømbryter. Bruk

kameraets strømbryter for å slå på eller av strøm-
men.

Advertising
This manual is related to the following products: