Turvallisuusohjeet, Huomautus eurooppalaisille asiakkaille, Varo-ohjeet käyttöä varten – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 66

Advertising
background image

2

Fi

Asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue
tämä käsikirja ennen laitteen käyttämistä. Säi-
lytä käsikirjaa sellaisessa paikassa, että se on
kaikkien tuotteen käyttäjien luettavissa.

Huomautus eurooppalaisille asiakkaille

Huomautus eurooppalaisille asiakkaille

VAROITUS

AKUN KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-
TYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tämä merkintä osoittaa, että tuote
on kerättävä erillään muusta jät-
teestä.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain
Euroopan maissa olevia käyttäjiä:

• Tämä tuote on tarkoitettu kerättä-

väksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä.
Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.

• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaa-

vilta paikallisilta viranomaisilta.

Turvallisuusohjeet

• MB-D12-sovitinta voi käyttää ainoastaan yhteen-

sopivissa kameroissa.

• Älä käytä sovitinta yhdessä muiden kuin tässä

käsikirjassa suositeltujen akkujen, paristojen tai
paristopidikkeiden kanssa.

• Kun MB-D12 ei ole käytössä, voit estää kontak-

tipintoihin koskevien metalliesineiden aiheut-
tamat oikosulut asettamalla kontaktipintojen
suojuksen paikalleen.

• Kun akkukotelo poistetaan MB-D12:sta, poista

paristot tai laita kotelo tai sen suojus paikalleen
välttääksesi oikosulkuja toisten metalliobjektien
kontaktista.

Varo-ohjeet käyttöä varten

• Muistikortin merkkivalo voi syttyä, MB-D12-

sovitin kytketään kameraan tai irrotetaan siitä.
Tämä ei ole virhetoiminto.

• Jos virtalähdesovittimesta tulee savua tai outoa

hajua tai siitä kuuluu outoa ääntä, keskeytä sen
käyttö välittömästi. Kun akut tai paristot on pois-
tettu, vie sovitin jälleenmyyjälle tai valtuutettuun
Nikon-huoltoon tarkastettavaksi.

• MB-D12-sovittimessa ei ole virtakytkintä. Voit

kytkeä tai katkaista virran käyttämällä kameran
virtakytkintä.

Advertising
This manual is related to the following products: