Veiligheidsmaatregelen, Mededeling voor europese klanten, Voorzorgsmaatregelen voor gebruik – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 96

Advertising
background image

2

Nl

Om verzekerd te zijn van een goede werking,
dient u deze handleiding goed door te ne-
men voordat u het product gebruikt. Bewaar
deze handleiding na het lezen op een plek die
zichtbaar is voor iedereen die het product ge-
bruikt.

Mededeling voor Europese klanten

Mededeling voor Europese klanten

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS BATTERIJ WORDT
VERVANGEN VOOR EEN ONJUIST TYPE. VOER
BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit pictogram geeft aan dat dit
product via gescheiden inzameling
moet worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepas-
sing op gebruikers in Europese
landen:

• Dit product moet gescheiden van het overige

afval worden ingeleverd bij een daarvoor be-
stemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet
weg als huishoudafval.

• Neem voor meer informatie contact op met

de leverancier of de gemeentelijke reinigings-
dienst.

Veiligheidsmaatregelen

• De MB-D12 is alleen bestemd voor gebruik met

compatibele camera’s.

• Gebruik het apparaat niet met batterijen of bat-

terijhouders die niet in deze handleiding wor-
den aanbevolen.

• Om te voorkomen dat metalen voorwerpen de

batterijcontacten raken en kortsluiting veroor-
zaken, dient u het afdekkapje terug te plaatsen
als de MB-D12 niet wordt gebruikt.

• Wanneer u een batterijhouder verwijdert van de

MB-D12, verwijdert u de batterijen of bergt u de
houder of het deksel op in het opbergzakje om
te voorkomen dat contact met andere metalen
voorwerpen kortsluiting veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

• Het toegangslampje van de geheugenkaart kan

oplichten wanneer de MB-D12 wordt bevestigd
aan of verwijderd van de camera. Dat is geen
storing.

• Als het battery pack rook of een ongewone geur

afgeeft of een ongewoon geluid maakt, staakt
u onmiddellijk het gebruik ervan. Verwijder de
batterijen en breng het battery pack voor on-
derzoek naar de leverancier of een door Nikon
goedgekeurde servicedienst.

• De MB-D12 is niet voorzien van een aan/uit-

schakelaar. Gebruik de hoofdschakelaar van de
camera om het battery pack in of uit te schake-
len.

Advertising
This manual is related to the following products: