Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa – LG 84UB980V User Manual

Page 128

Advertising
background image

4

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

InSTRUKCjE DOTYCZĄCE bEZPIECZEńSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻEnIE

y

Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących typach miejsc:

- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło
- W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie urządzenie będzie

narażone na działanie pary lub tłuszczów;

- Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru
- W pobliżu pojemników z wodą, np. wazonów

Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub

zniekształceniem produktu.

y

Nie należy umieszczać produktu w miejscu, w którym może być narażony na kontakt z

pyłem.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe.

y

Wtyczka przewodu zasilającego jest urządzeniem odłączającym produkt od sieci.

Wtyczka musi być łatwo dostępna.

y

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli styki są mokre lub po-

kryte kurzem, należy je dokładnie wysuszyć lub wytrzeć z nich kurz.

Nadmierna wilgoć może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.

y

Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka ze stykiem ochronnym. (Nie doty-

czy urządzeń niewymagających stosowania styku ochronnego).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem lub wystąpie-

niem innych obrażeń.

y

Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda i urządzenia.

Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi pożarem.

y

Należy dopilnować, by przewód zasilający nie stykał się z gorącymi przedmiotami, np.

grzejnikami.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elek-

trycznym.

y

Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów lub samego urządzenia na przewodach zasilają-

cych.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elek-

trycznym.

Advertising
This manual is related to the following products: