Kaugjuhtimispult, Ettevaatust – LG 84UB980V User Manual

Page 320

Advertising
background image

26

KAUGJUHTIMISPULT

ENGEE

ST

I

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

KAUGJUHTIMISPULT

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.

Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA),
sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege

patarei kate.

Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldustoiming vastupidises järjekorras.

y

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.

y

Kaugjuhtimispult ei kuulu kõikidel turgudel müügikomplekti.

ETTEVAATUST

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

(Sõltub mudelist)

(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

InPUT Vahetab sisendallikat.

Q. MEnU Avab kiirmenüüd.

SETTInGS Avab põhimenüüd.

INFO

Kuvab valitud programmi teabe.

(Kasutusjuhend) Kuvab kasutusjuhendi.

GUIDE Kuvab telekava.

(Space) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

Q.VIEW Naaseb viimati vaadatud programmile.
fAV Avab lemmikprogrammide loendi.

Kasutatakse 3D-video vaatamiseks.

MUTE Vaigistab heli.

+

- Reguleerib helitugevust.

Pꕍ Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

PAGE Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.

RECEnT Kuvab hiljutist ajalugu.

SMART Pääseb juurde menüüle Home.

MY APPS Kuvab rakenduste loendi.

noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.

OK Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

LIVE MEnU Kuvab andmeid Soovitatav, Programm, Otsing ja Salvestatud.

EXIT Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.

1

Värvilised nupud Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

(

: punane,

: roheline,

: kollane,

: sinine)

2

TELETEKSTI nUPUD Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

APP/ MHP TV menüüallika avamine. (Ainult Itaalias) (sõltub mudelist)

LIVE TV Naaseb otseesitusele.

Juhtnupud (

) Juhib Premium sisu, menüüsid Time Machine

Ready

või SmartShare või SIMPLINK-ühilduvaid seadmeid (USB või SIMPLINK või Time

Machine

Ready

).

II (fREEZE) Peatab kaadri TV-d, AV-d, komponenti või HDMI-i sisestusallikat kasutdes.

REC/ Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (ainult Time Machine

Ready

-

valmidusega mudelil)

SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.

AD Vajutades AD-nuppu lülitatakse audio kirjelduse funktsioon sisse.

TV/RAD Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.

1

2

vхi

Advertising
This manual is related to the following products: