LG 84UB980V User Manual

Page 300

Advertising
background image

6

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

y

Ärge pihustage tootele vett ega hõõruge seda kergesti süttiva ainega (värvivedeldi või

benseen). Võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

y

Ärge lööge toodet millegi vastu ning ärge laske ühelgi esemel tootesse ega ekraani

vastu kukkuda.

Võite saada vigastada või kahjustada toodet.

y

Ärge kunagi puutuge seda toodet ega antenni äikesetormi ajal.

Võite saada surmava elektrilöögi.

y

Ärge kunagi puutuge seinakontakti gaasilekke esinemise ajal. Avage aknad ning tuulu-

tage ruumi.

Säde võib põhjustada tulekahju või põletusi.

y

Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda ise.

Võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.

y

Järgmistel juhtudel eraldage toode viivitamatult elektrivõrgust ja võtke ühendust

kohaliku teeninduskeskusega.

- Toode on saanud löögi
- Toodet on kahjustatud
- Võõrkehad on kukkunud tootesse
- Toode suitseb või eritab kummalist lõhna

See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

y

Kui te toodet pikema aja vältel ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.

Tolmuga kattumine võib põhjustada tulekahju ning isolatsiooni kahjustamine võib

põhjustada elektrilekke, elektrilöögi või tulekahju.

y

Vältige seadme kokkupuutumist veetilkade või -pritsmetega ning ärge asetage seadme

peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

y

Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda.

See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.

Advertising
This manual is related to the following products: