Pilot zdalnego sterowania, Przestroga – LG 84UB980V User Manual

Page 150

Advertising
background image

26

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ENG

PO

LS

K

I

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

PILOT ZDALnEGO STEROWAnIA

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdal-
nego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizo-
ra w prawidłowy sposób.
W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć baterie
(1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze baterii, a na-
stępnie zamknąć pokrywę komory baterii.
W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w
odwrotnej kolejności.

lub

y

Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.

y

Pilot zdalnego sterowania nie jest dołączany do zestawu w niektórych krajach.

PRZESTROGA

Pilota należy kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.

(zależnie od modelu)

(ZASILAnIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.

InPUT Zmiana źródła sygnału wejściowego.

Q. MEnU Przejście do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

SETTInGS Przejście do głównych menu.

INFO

Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i ustawieniach ekranu.

(Instrukcja obsługi) Wyświetlanie instrukcji obsługi.

GUIDE Wyświetlanie przewodnika po programach.

(Spacja) Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.

Q.VIEW Powrót do poprzednio oglądanego programu.
FAV Wyświetlenie listy ulubionych kanałów.

Oglądanie obrazu w trybie 3D.

MUTE Wyciszenie wszystkich dźwięków.

+

- Regulacja głośności.

Pꕍ Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.

PAGE Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.

RECEnT Wyświetla dotychczasową historię.

SMART Dostęp do menu głównego Home.

MY APPS Wyświetlenie listy aplikacji.

Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo) Przewijanie pozycji menu i ustawień.

OK Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.

bACK Powrót do poprzedniego poziomu menu.

LIVE MEnU Wyświetla listę opcji: Polecane, Programme, Szukaj oraz Nagrane.

EXIT Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania telewizji.

1

Kolorowe przyciski Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

(

: czerwony,

: zielony,

: żółty,

: niebieski)

2

PRZYCISKI TELETEKSTU Te przyciski służą do obsługi teletekstu.

APP/ Umożliwia wybór pozycji dostępnych w menu telewizji MHP. (Tylko Włochy)

(Zależnie od modelu)

LIVE TV Powrót do trybu LIVE TV.

Przyciski sterowania (

) Sterowanie odtwarzaniem treści Premium,

menu Time Machine

Ready

i SmartShare oraz urządzeniami zgodnymi ze standardem

SIMPLINK (urządzenia USB i SIMPLINK oraz funkcja Time Machine

Ready

).

II (FREEZE) Zatrzymanie odtwarzania na bieżącej klatce. Funkcja działa dla

następujących sygnałów wejściowych: TV, AV, Component i HDMI.

REC/ Uruchamianie nagrywania i wyświetlanie menu nagrywania. (tylko model Time

Machine

Ready

przystosowany do obsługi funkcji nagrywarki cyfrowej)

SUBTITLE Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z preferencjami.

AD Naciśnięcie przycisku AD powoduje włączenie funkcji opisu dźwiękiem.

TV/RAD Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub cyfrowej.

1

2

Advertising
This manual is related to the following products: