Bezpečnostní pokyny – LG 84UB980V User Manual

Page 162

Advertising
background image

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

BEZPEČnOSTnÍ POKYnY

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

VAROVÁnÍ

y

Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:

- Místo vystavené přímému slunečnímu svitu
- Místo s vysokou vlhkostí, např.koupelna
- Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo
- Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven

páře nebo oleji

- Místo vystavené dešti nebo větru
- Blízko nádob s vodou, např. váz

Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo deformaci výrobku.

y

Neumísťujte výrobek do prašného prostředí.

Mohlo by dojít k požáru.

y

Elektrická zástrčka slouží k odpojení zařízení. Zástrčka musí být okamžitě přístupná.

y

Napájecí zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama. Pokud jsou kolíky kabelu mokré

nebo zaprášené, zcela otřete a osušte zástrčku.

Vysoká vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.

y

Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou zařízení, která se

neuzemňují.)

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

y

Napájecí kabel řádně připojte.

Pokud není napájecí kabel připojen řádně, může dojít ke vzniku požáru.

y

Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými objekty, například s top-

ným tělesem.

Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

y

Nepokládejte na napájecí kabely těžké předměty ani samotný výrobek.

Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Advertising
This manual is related to the following products: