Zaregistrování dálkového ovladače magic, Jak používat dálkový ovladač magic – LG 84UB980V User Manual

Page 187

Advertising
background image

29

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE MAGIC

ENG

Č

ES

K

Y

Rozpoznávání hlasu

Pro použití funkce Rozpoznávání hlasu je nutné

síťové připojení.

1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.

2. Až se na levé straně telvizní obrazovky objeví

okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.

• Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud

mluvíte příliš rychle nebo příliš pomalu.

• Nepoužívejte dálkový ovladač Magic dál než

10 cm od svého obličeje.

• Míra rozpoznávání závisí na charakteris-

tikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a

rychlost) a prostředí (okolní hluk a hlasitost

televizoru).

Zaregistrování dálkového

ovladače Magic

Jak zaregistrovat dálkový ovladač Magic

BACK

HOME

P

MY APPS

(kolečko)

Pokud chcete použít dálkový ovladač

Magic, nejprve jej spárujte s televi-

zorem.

1 Vložte baterie od dálkového

ovladače Magic a zapněte televizor.

2 Namiřte dálkový ovladač Magic na

televizor a na dálkovém ovladači

stiskněte tlačítko

BACK

HOME

P

MY APPS

kolečko (OK).

* Pokud se televizoru nepodaří

zaregistrovat dálkový ovladač

Magic, zkuste tuto akci provést

znovu po vypnutí a opětovném

zapnutí televizoru.

Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

(ZPĚT)

(Home)

Současným stisknutím tlačítka

(ZPĚT) a (Home) na dobu pěti

sekund zrušíte párování mezi dálko-

vým ovladačem Magic a televizorem.

* Stisknutím a přidržením tlačítka

(Opustit nabídku a přejít na živé

vysílání) můžete současně zrušit a

znovu provést registraci dálkového

ovladače Magic.

Jak používat dálkový ovladač

Magic

y

Zatřeste dálkovým ovladačem

Magic jemně doprava a doleva

nebo stiskněte tlačítka

(Home),

,

aby se na

obrazovce zobrazil ukazatel.

(U některých modelů televizorů

se ukazatel zobrazí po otočení

tlačítkem Kolečko.)

y

Ukazatel zmizí, není-li po určitou

dobu použit nebo pokud je

dálkový ovladač Magic umístěn

na vodorovný povrch.

y

Pokud ukazatel nereaguje

plynule, můžete ho obnovit

tím, že ho přesunete na okraj

obrazovky.

y

Dálkový ovladač Magic

spotřebovává baterie rychleji

než normální dálkový ovladač,

protože je vybaven doplňkovými

funkcemi.

Advertising
This manual is related to the following products: