Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi funktsioonid – LG 84UB980V User Manual

Page 322

Advertising
background image

28

LIIKUMISTUNDLIKU KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

ENGEE

ST

I

LIIKUMISTUnDLIKU KAUGJUHTIMISPULDI fUnKTSIOOnID

Kui kuvatakse teade "Kaugjuhtimispuldi MAGIC patarei on tühi. Vahetage patarei uue

vastu.", vahetage patareid välja.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA), sobitades

ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate. Suunake

kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.

y

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.

ETTEVAATUST

/INPUT

(TAGASI)

Eelmisele menüüekraanile naasmine.

(Home)

Pääseb juurde menüüle Home.

(VÄLJU LIVE'i)

Lülitub ümber leviedastuse (antenn) ja erine-

vate sisendite vahel.

(hääle tuvastamine)

noolenupud

(üles/alla/vasakule/paremale)

Vajutage menüü kerimiseks üles-,

alla-, vasak- või paremnoole nuppu.

Kui vajutate kursori kasutamise ajal

nuppe

lõpetatakse

kursori ekraanil kuvamine ning

kaugjuhtimispult MAGIC toimib

tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori

uuesti ekraanil kuvamiseks raputage

kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja

paremale.

Värvilised nupud

Nende abil saab kasutada mõne

menüü erifunktsioone.

(

: Punane,

: Roheline,

: K ollane,

: Sinin)

Ekraani kaugjuhtimise kuva.

* Juurdepääs universaalpuldi menüüle.

(Sõltub mudelist)

* Nupu

vajutamisel ja all hoidmisel

kuvatakse menüü, milles saab valida

teleriga ühendatud välisseadme.

Kasutatakse 3D-video vaatamiseks.

(VAIGISTA)

Vaigistab heli.

* Vajutades ja hoides all

nuppu, on

video/audio kirjelduste funktsioon sisse

lülitatud.

(TOIDE)

Lülitab teleri sisse või välja.

BACK

HOME

P

MY APPS

Rullik (nupp OK)

Menüü valimiseks vajutage nupu

Wheel keskosale. Nupuga Wheel

saate vahetada programme ja kanal-

eid ning menüüd kerida.

Reguleerib helitugevust.

P

Salvestatud programmide või kanalite

sirvimine.

(Ainult UB85**, UB95**, UB98**)

Advertising
This manual is related to the following products: