Bezpečnostné pokyny – LG 84UB980V User Manual

Page 196

Advertising
background image

4

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.

VAROVANIE

y

Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta:

- miesto vystavené priamemu slnečnému svitu,
- miesto s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa,
- miesto v blízkosti zdroja tepla, ako sú napríklad kachle a iné zariadenia

produkujúce teplo,

- miesto v blízkosti kuchynských drezov alebo zvlhčovačov, kde produkt môže byť

jednoducho vystavený pôsobeniu pary alebo oleja,

- miesto vystavené pôsobeniu dažďa alebo vetra,
- miesto v blízkosti nádob s vodou, ako sú napríklad vázy.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poruchám alebo

deformácii produktu.

y

Nenechávajte produkt na prašných miestach.

Mohlo by dôjsť k požiaru.

y

Sieťová zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Táto zástrčka musí byť neustále

dostupná.

y

Nechytajte zástrčku mokrými rukami. Ak je kolík zástrčky mokrý alebo zaprášený, dô-

kladne ho osušte alebo z neho zotrite prach.

Nadmerná vlhkosť by mohla zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.

y

Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke. (Platí v prí-

pade neuzemnených zariadení.)

Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd alebo by ste sa mohli poraniť.

y

Dôkladne pripojte napájací kábel.

Ak nie je napájací kábel pripojený dôkladne, mohlo by dôjsť k požiaru.

y

Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich objektov, napríklad ohrievača.

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Neklaďte ťažké predmety ani samotný produkt na napájacie káble.

V opačnom prípade by to mohlo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Advertising
This manual is related to the following products: