LG 84UB980V User Manual

Page 219

Advertising
background image

27

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

(NAPÁJANIE) Zapínanie a vypínanie televízora.

TV/RAD

Výber programu v režime Rádio, TV a DTV.

INPUT Zmena vstupného zdroja.

SETTINgS Prístup k hlavným ponukám.

Q. MENU Prístup k rýchlym ponukám.

INFO

Zobrazenie informácií aktuálneho programu a obrazovky.

SUBTITLE Zobrazenie preferovaných titulkov v digitálnom režime.
gUIDE Zobrazenie predchádzajúcej histórie.

Q.VIEW Návrat k predošlému programu.
FAV Prístup k zoznamu obľúbených kanálov.

Sledovanie videa v 3D.

MUTE Vypnutie všetkých zvukov.

+

- Nastavenie úrovne hlasitosti.

Pꕍ Prechádzanie cez uložené programy alebo kanály.

PAgE Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu obrazovku.
REcENT Zobrazenie predchádzajúcej histórie.

SMART Prístup k úvodnej ponuke Home.

LIVE MENU Zobrazí sa zoznam Odporúčané, Program, Vyhľadávanie a Nahraté.

1

TLAČIDLÁ TELETEXTU Tieto tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu.

Navigačné tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo) Prechádzanie cez ponuky alebo možnosti.

OK Výber ponúk alebo možností a potvrdenie vykonaných nastavení.

BAcK Návrat na predchádzajúcu úroveň.

EXIT Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu sledovania TV.
AD Stlačením tlačidla AD (POPIS ZVUKU) sa povolí funkcia popisu zvuku.

REc/ Spustite nahrávanie a zobrazí sa ponuka nahrávania. (len pre modely s podpo-

rou Time Machine

Ready

)

Ovládacie tlačidlá (

) Ovláda obsah ponuky Premium, ponuky Time

Machine

Ready

alebo SmartShare alebo zariadenia kompatibilné s funkciou SIMPLINK

(USB alebo SIMPLINK alebo Time Machine

Ready

).

II (POZASTAVIŤ) Pozastavenie aktuálnej snímky pripoužití vstupného zdroja TV, AV,

Komponent, alebo HDMI.

2

Farebné tlačidlá Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.

(

: červené,

: zelené,

: žlté,

: modré)

1
4

5

6

7

8

9

TEXT

EXIT

AD/PIP

T.OPT

RECENT

Q.VIEW

0

FAV

MUTE

2

3

TV /

RAD

Time Machine

SUBTITLE

1
4

5

6

7

8

9

LIST

TEXT

Q.MENU

EXIT

INFO

T.OPT

Q.VIEW

0

FAV

GUIDE

MUTE

2

3

INPUT

INPUT

TV /

RAD

SETTINGS

RATIO

LIVE TV

SUBTITLE

INFO

SETTINGS

Q.MENU

GUIDE

REC/

AD

MENU

LIVE

1

2

(v závislosti od modelu)

Advertising
This manual is related to the following products: