Licencje, Informacja dotycząca oprogramowania open source, Konfiguracja zewnętrznego urządzenia sterującego – LG 84UB980V User Manual

Page 127

Advertising
background image

3

ENG

PO

LS

K

I

LICENCJE / KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO /

KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO

LICEnCjE

Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o licencjach zamieszczono na stronie

www.lg.com.

InFORMACjA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWAnIA OPEn

SOURCE

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source

można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwaran-

cyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dys-

trybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta
jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

KOnFIGURACjA ZEWnĘTRZnEGO URZĄDZEnIA

STERUjĄCEGO

Informacje potrzebne do konfiguracji zewnętrznego urządzenia sterującego można znaleźć na stronie www.lg.com.

Advertising
This manual is related to the following products: