Инструкции за безопасност – LG 84UB980V User Manual

Page 264

Advertising
background image

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

ИНСТРУКцИИ зА БЕзОПАСНОСТ

Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

y

Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в следните среди:

- място, изложено на пряка слънчева светлина;
- зона с висока влажност, например баня;
- близо до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи

топлина;

- близо до кухненски плотове или овлажнители, където продуктът може лесно

да бъде изложен на пара или мазнина;

- зона, изложена на дъжд или вятър;
- близо до съдове с вода, например вази.

В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или

деформиране на продукта.

y

Не поставяйте уреда на места, където може да бъде изложен на прах.

Това може да предизвика опасност от пожар.

y

Изключващо устройство е щепселът за електрическата мрежа. Той трябва да може

да се използва по всяко време.

y

Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Освен това, ако издадените части на щепсе-

ла са влажни или са покрити с прах, изсушете щепсела напълно или го почистете

от праха.

Може да ви удари ток в следствие на прекалената влага.

y

Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена мрежа. (С изключе-

ние на незаземени устройства.)

Може да ви удари ток или да се нараните.

y

Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта.

Ако захранващият кабел не е фиксиран напълно, може да възникне пожар.

y

Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещи предмети, като напри-

мер печка.

Това може да доведе до токов удар или пожар.

y

Не поставяйте тежки предмети или самия продукт върху захранващи кабели.

В противен случай това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.

Advertising
This manual is related to the following products: