LG 84UB980V User Manual

Page 15

Advertising
background image

A-15

MAKING CONNECTIONS

Latviešu

Pārraida digitālos video un audio signālus no ārējās

ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televi-

zoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams nākamajā

attēlā.

Savienojumam izmantojiet jebkuru HDMI ieejas portu.

Varat izmantot jebkuru portu.

y

Vislabākās attēla kvalitātes iegūšanai televizoram

ieteicams izmantot HDMI savienojumu.

y

Izmantojiet jaunāko lielātruma HDMI™ kabeli ar

funkciju CEC (patēriņa elektroierīču vadība).

y

Lielātruma HDMI™ kabeļi spēj pārraidīt 1080p

un lielāku signālu.

y

Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby Digital,

DTS, PCM (līdz192 KHz, 32KHz/44,1KHz/48KHz

/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz)

PIEZĪME

Srpski

Omogućava prenos digitalnih video i audio signala sa

spoljnog uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj

i televizor pomoću HDMI kabla na način prikazan na

sledećoj slici.

Izaberite bilo koji HDMI ulazni priključak da biste pov-

ezali uređaje. Možete koristiti bilo koji priključak.

y

Za bolji kvalitet slike na televizoru, preporučujemo

da koristite HDMI vezu.

y

Koristite najnoviji High Speed HDMI™ kabl sa

CEC funkcijom (Customer Electronics Control).

y

High Speed HDMI™ kablovi su testirani za

prenos HD signala rezolucije do 1080p i veće.

y

Podržani HDMI format zvuka: Dolby Digital, DTS,

PCM (do 192 kHz, 32KHz/44,1KHz/48KHz/88KH

z/96KHz/176KHz/192KHz)

NApOMENA

hrvatski

Prijenos digitalnog video i audio signala s vanjskog

uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na

televizor pomoću HDMI kabela kako je prikazano na

sljedećoj slici.

Za povezivanje iskoristite bilo koji HDMI ulazni

priključak. Nije važno koji priključak koristite.

y

Za najbolju kvalitetu slike preporučuje se koristiti

televizor s HDMI priključkom.

y

Koristite najnoviji High Speed HDMI™ kabel s

funkcijom CEC (Customer Electronics Control).

y

High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na

testovima da prenose HD signal do 1080p i više.

y

Podržani HDMI zvučni format: Dolby Digital, DTS

, PCM (do 192 KHz, 32KHz/44,1 KHz/48 KHz/88

KHz/96 KHz/176 KHz/192 KHz)

NApOMENA

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dixhitale dhe të audios

nga një pajisje e jashtme tek TV-ja. Lidhni pajisjen e

jashtme dhe TV-në me kabllon HDMI siç tregohet në

ilustrimin e mëposhtëm.

Zgjidhni një portë hyrëse çfarëdo HDMI për ta lidhur.

Nuk ka rëndësi se cilën portë përdorni.

y

Për cilësinë më të mirë të figurës rekomandohet

që TV-ja të përdoret me lidhjen HDMI.

y

Përdorni kabllon më të fundit High Speed

HDMI™ me funksionin CEC (Kontrolli i pajisjeve

elektronike për konsumatorët).

y

Kabllot High Speed HDMI™ janë testuar për të

mbartur një sinjal HD deri në 1080p dhe më lart.

y

Formati audio HDMI i mbështetur: Dolby Digital,

DTS, PCM (Deri në 192 KHz, 32KHz/44.1KHz/48

KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz)

ShËNiM

Advertising
This manual is related to the following products: