LG 84UB980V User Manual

Page 200

Advertising
background image

8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Ubezpečte sa, že medzi diaľkovým ovládaním a snímačom nie sú žiadne objekty.

y

Slnečné svetlo alebo svetlo z iného silného zdroja môže rušiť signál z diaľkového

ovládača. V takom prípade zvýšte zatemnenie miestnosti.

y

Pri pripájaní externých zariadení (napríklad konzol pre videohry) skontrolujte, či je dĺžka

pripájacích káblov dostatočná.

V opačnom prípade by sa produkt mohol prevrhnúť, čo môže spôsobiť poranenia alebo

poškodenie produktu.

y

Produkt nezapínajte ani nevypínajte zapájaním do elektrickej zásuvky alebo odpájaním

od elektrickej zásuvky. (Nepoužívajte elektrickú zástrčku na zapínanie a vypínanie.)

Mohlo by dôjsť k mechanickej poruche alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Ak chcete predísť prehrievaniu produktu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov na

inštaláciu.

- Vzdialenosť medzi produktom a stenou musí byť väčšia než 10 cm.
- Produkt neinštalujte na mieste, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu

(napr. na policu alebo do vstavanej skrine).

- Produkt neinštalujte na koberec ani na iný mäkký podklad.
- Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú blokované obrusom alebo závesom.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru.

y

Dávajte pozor, aby ste sa pri dlhodobom sledovaní televízora nedotkli ventilačných

otvorov, pretože môžu byť horúce. Prevádzku alebo výkon produktu to žiadnym

spôsobom neovplyvňuje.

y

Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak sa javí poškodený alebo narušený, odpojte ho, zariadenie ďalej

nepoužívajte a zabezpečte, aby vám školený servisný technik kábel vymenil za správny náhradný diel.

y

Zabráňte usádzaniu prachu na kolíkoch zástrčky alebo v zásuvke.

Mohlo by dôjsť k požiaru.

y

Chráňte napájací kábel pre fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred

ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu

pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel

vychádza zo zariadenia.

y

Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechtom,

ceruzkou alebo perom, aby ste ho nepoškriabali.

Advertising
This manual is related to the following products: