Diaľkový ovládač, Upozornenie – LG 84UB980V User Manual

Page 218

Advertising
background image

26

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Q.MENU

1

.,;@

2

abc

3

def

4

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

0

9

wxyz

[

GUIDE

Q.VIEW

FAV

MUTE

P

P

A

G

E

EXIT

OK

LIVE MENU

BACK

AD

SUBTITLE

MY APPS

LIVE TV

TEXT

T.OPT

TV/RAD

Time Machine

SUBTITLE

SMART

REC/

APP/

INPUT

SETTINGS

INFO

RECENT

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača.

Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne.

Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5 V, typ AAA)

a zachovajte pritom správnu polohu pólov a podľa nálepky vo vnútri priečin-

ka a zatvorte kryt priečinka pre batérie. Ak chcete batérie vybrať, postupujte ako

pri inštalácii, ibaže v opačnom poradí krokov.

y

Nepoužívajte naraz staré a nové batérie, pretože by to mohlo poškodiť diaľkový ovládač.

y

Diaľkové ovládanie nebude dostupné na všetkých predajných trhoch.

UPOZORNENIE

Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládačom mierili na snímač diaľkového ovládania na televízore.

(v závislosti od modelu)

(NAPÁJANIE) Zapínanie a vypínanie televízora.

INPUT Zmena vstupného zdroja.

Q. MENU Prístup k rýchlym ponukám.

SETTINgS Prístup k hlavným ponukám.

INFO

Zobrazenie informácií aktuálneho programu a obrazovky.

(Používateľská príručka) Zobrazenie používateľskej príručky.

gUIDE Zobrazenie Sprievodcu programami.

(Medzera) Vytvorí prázdne miesto na klávesnici na obrazovke.

Q.VIEW Návrat k predošlému programu.
FAV Prístup k zoznamu obľúbených kanálov.

Sledovanie videa v 3D.

MUTE Vypnutie všetkých zvukov.

+

- Nastavenie úrovne hlasitosti.

Pꕍ Prechádzanie cez uložené programy alebo kanály.

PAgE Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu obrazovku.

REcENT Zobrazenie predchádzajúcej histórie.

SMART Prístup k úvodnej ponuke Home.

MY APPS Zobrazenie zoznamu aplikácií.

Navigačné tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo) Prechádzanie cez ponuky alebo možnosti.

OK Výber ponúk alebo možností a potvrdenie vykonaných nastavení.

BAcK Návrat na predchádzajúcu úroveň.

LIVE MENU Zobrazí sa zoznam Odporúčané, Program, Vyhľadávanie a Nahraté.

EXIT Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu sledovania TV.

1

Farebné tlačidlá Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.

(

: červené,

: zelené,

: žlté,

: modré)

2

TLAČIDLÁ TELETEXTU Tieto tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu.

APP/ Výber zdroja ponuky MHP TV. (iba pre Taliansko) (v závislosti od modelu)

LIVE TV Návrat na živé televízne vysielanie.

Ovládacie tlačidlá (

) Ovláda obsah ponuky Premium, ponuky Time

Machine

Ready

alebo SmartShare alebo zariadenia kompatibilné s funkciou SIMPLINK

(USB alebo SIMPLINK alebo Time Machine

Ready

).

II (POZASTAVIŤ) Pozastavenie aktuálnej snímky pripoužití vstupného zdroja TV, AV,

Komponent, alebo HDMI.

REc/ Spustite nahrávanie a zobrazí sa ponuka nahrávania. (len pre modely s podpo-

rou Time Machine

Ready

)

SUBTITLE Zobrazenie preferovaných titulkov v digitálnom režime.

AD Stlačením tlačidla AD (POPIS ZVUKU) sa povolí funkcia popisu zvuku.

TV/RAD Výber programu v režime Rádio, TV a DTV.

1

2

alebo

Advertising
This manual is related to the following products: