LG 84UB980V User Manual

Page 197

Advertising
background image

5

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

y

Ohnite kábel antény v mieste prechodu z vonkajšieho prostredia do vnútra budovy, aby

ste zabránili zatekaniu dažďovej vody.

Voda môže spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí produktu a zásah elektrickým

prúdom.

y

Pri montáži na stenu televízor nevešajte za napájací alebo signálny kábel zo zadnej

strany televízora.

Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

Nezapájajte priveľa elektrických zariadení do jednej elektrickej zásuvky.

Mohlo by to viesť k požiaru v dôsledku prehrievania.

y

Pri pripájaní externých zariadení dajte pozor, aby sa vám televízor neprevrhol alebo

aby vám nespadol.

Mohlo by to viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu.

Desiccant

y

Uchovávajte balenie chrániace produkt pred vlhkosťou alebo vinylové balenie mimo do-

sahu detí.

Prehltnutie ochranného materiálu je nebezpečné. Ak dôjde k prehltnutiu, vyvolajte u po-

stihnutého zvracanie a odvezte ho do najbližšej nemocnice. Vinylový obal by navyše

mohol spôsobiť zadusenie. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

y

Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na televízor.

Televízor sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.

y

Použité batérie starostlivo likvidujte tak, aby ich nemohli prehltnúť deti.

Ak dieťa prehltne batériu, okamžite ho vezmite na vyšetrenie k lekárovi.

y

Nevkladajte do koncovky napájacieho kábla žiadny vodivý predmet (napríklad kovovú

paličku), kým je druhý koniec kábla zapojený do elektrickej zásuvky. Taktiež sa nedotý-

kajte napájacieho kábla po jeho pripojení do elektrickej zásuvky.

Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

(v závislosti od modelu)

y

Neklaďte ani neskladujte horľavé látky v blízkosti produktu.

Hrozí nebezpečenstvo explózie alebo požiaru v dôsledku neopatrného zaobchádzania

s horľavými látkami.

y

Do produktu nevhadzujte kovové predmety, ako sú napríklad mince, sponky do vlasov,

paličky alebo drôty, ani horľavé predmety, ako napríklad papier alebo zápalky. Obzvlášť

opatrné musia byť deti.

Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poraneniu. Ak do produktu

spadne cudzí objekt, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Advertising
This manual is related to the following products: