LG 84UB980V User Manual

Page 268

Advertising
background image

8

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Уверете се, че няма предмети между дистанционното управление и сензора.

y

Сигналът от дистанционното управление може да бъде смутен от слънчева или

друга силна светлина. В такъв случай затъмнете помещението.

y

При свързване на външни устройства като игрални видеоконзоли се уверете, че

свързващите кабели са достатъчно дълги.

В противен случай, продуктът може да падне, което да доведе до нараняване или

повреда на продукта.

y

Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или поставяте захранващия

кабел в стенния контакт. (Не използвайте захранващия кабел за ключ.)

Това може да причини механична повреда или токов удар.

y

Спазвайте указанията за монтаж по-долу, за да предотвратите прегряване на

продукта.

- Разстоянието между продукта и стената трябва да е поне 10 см.
- Не поставяйте продукта на място без вентилация (напр. етажерка или в

шкаф).

- Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от кърпа или завеса.

В противен случай може да възникне пожар.

y

Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, когато гледате телевизия

продължително време, тъй като могат да се нагорещят. Това не се отразява на

действието или работните характеристики на продукта.

y

Периодично преглеждайте кабела на уреда си и ако външният му вид показва повреда или влошено

състояние, извадете захранващия кабел от контакта, прекратете употребата на уреда и сменете

захранващия кабел със същата резервна част за подмяна при упълномощен сервизен център.

y

Предотвратете събирането на прах върху щифтовете на щепсела или контакта.

Това може да предизвика опасност от пожар.

y

Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като

огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено

внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в

уреда.

y

Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети, като например

гвоздей, химикалка или молив и не драскайте панела.

Advertising
This manual is related to the following products: