Teleri tõstmine ja transportimine, Lauale paigaldamine – LG 84UB980V User Manual

Page 315

Advertising
background image

21

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ENGEE

ST

I

Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste

juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist

ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle

ohutu transport.

y

Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib

ekraani kahjustada.

ETTEVAATUST

y

Soovitame telerit transportida müügikomplekti

kuulunud karbis või pakendis.

y

Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage

toitejuhe ja kõik kaablid.

y

Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise

vältimiseks teist eemale suunatud olema.

y

Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast.

Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite

iluvõrealast.

y

Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks

inimest.

y

Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel

näidatud.

y

Telerit transportides ärge raputage seda ega laske

sel liigselt vibreerida.

y

Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge

keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või

paremale.

y

Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage

raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.

Lauale paigaldamine

1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.

- Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja

seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune

vahe.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.

y

Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse,

kuna see võib põhjustada tulekahju või muid

kahjustusi.

ETTEVAATUST

Advertising
This manual is related to the following products: