LG 84UB980V User Manual

Page 165

Advertising
background image

7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

UPOZORnĚnÍ

y

Výrobek instalujte v prostředí, kterým neprocházejí rádiové vlny.

y

Mezi kabelem venkovní antény a napájecím kabelem musí být dostatečná vzdálenost,

aby v případě pádu antény její kabel nezasáhl kabel napájecí.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

y

Neinstalujte výrobek na místech, jako jsou nestabilní police nebo šikmé plochy. Rovněž

se vyhněte místům, kde dochází k vibracím nebo kde výrobek nemá plnou oporu.

V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit, což může způsobit zra-

nění nebo poškození výrobku.

y

Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti jeho převrácení.

Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.

y

Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho zadní straně propojovací mezičlánek

standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí držáku pro

montáž na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.

y

Používejte pouze přídavná zařízení/příslušenství uváděná výrobcem.

y

Při instalaci antény se poraďte s kvalifikovaným technikem.

Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

y

Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající alespoň 2 až 7ná-

sobku úhlopříčky obrazovky.

V případě dlouhého sledování televizoru může dojít k rozmazanému vidění.

y

Používejte pouze uvedený typ baterie.

Jinak by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.

y

Nekombinujte nové baterie se starými.

Mohlo by dojít k jejich přehřátí a vytečení.

y

Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla. Například byste je neměli vystavovat přímému

slunci, otevřenému ohni a působení elektrických topných těles.

y

NEUMÍSŤUJTE nedobíjecí baterie do nabíječky.

Advertising
This manual is related to the following products: