LG 84UB980V User Manual

Page 126

Advertising
background image

2

SPIS TREŚCI

ENG

PO

LS

K

I

SPIS TREŚCI

3

LICEnCjE

3

InFORMACjA DOTYCZĄCA

OPROGRAMOWAnIA OPEn

SOURCE

3

KOnFIGURACjA

ZEWnĘTRZnEGO URZĄDZEnIA

STERUjĄCEGO

4

InSTRUKCjE DOTYCZĄCE

bEZPIECZEńSTWA

11

Oglądanie obrazów 3D

(Tylko modele 3D)

13

PROCEDURA InSTALACjI

13

MOnTAŻ I PRZYGOTOWAnIE DO

PRACY

13

Rozpakowywanie

17

Elementy do nabycia osobno

18

Złącza i przyciski sterujące

20

- Korzystanie z przycisku joysticka

21

Podnoszenie i przenoszenie telewizora

21

Montaż na płaskiej powierzchni

23

Montaż na ścianie

24

Korzystanie z wbudowanej kamery

25

- Przygotowanie wbudowanej kamery do

pracy

25

- Części składowe wbudowanej kamery

25

- Sprawdzanie zasięgu obiektywu

kamery

26

PILOT ZDALnEGO STEROWAnIA

28

FUnKCjE PILOTA MAGIC

29

Rejestrowanie pilota Magic

29

Korzystanie z pilota Magic

30

Zalecenia dotyczące korzystania z pilota
Magic

31

KORZYSTAnIE Z InSTRUKCjI

ObSłUGI

31

KOnSERWACjA

31

Czyszczenie telewizora

31

- Ekran, ramka, obudowa i podstawa

31

- Przewód zasilający

32

ROZWIĄZYWAnIE PRObLEMÓW

32

DAnE TECHnICZnE

OSTRZEŻEnIE

y

Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować

wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia

ciała lub śmierć.

PRZESTROGA

y

Zignorowanie tego typu uwag może spowodować

obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

UWAGA

y

Uwagi ułatwiają zrozumienie działania produktu

i bezpieczne korzystanie z niego. Przed

rozpoczęciem korzystania z produktu należy

dokładnie zapoznać się z uwagami.

Advertising
This manual is related to the following products: