LG 84UB980V User Manual

Page 269

Advertising
background image

9

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите) си върху него

продължително време. Ако го направите, може да причините временни смущения

на екрана.

y

При почистване на продукта и компонентите му първо изключете захранването и

го избършете с мека кърпа. Прилагането на прекомерен натиск може да доведе

до драскотини или обезцветяване. Не пръскайте вода и не избърсвайте с влажна

кърпа. Никога не използвайте препарат за стъкло, автомобилни или промишлени

разредители, абразивни материали или вакса, бензен, спирт и т.н., които могат да

повредят продукта и панела.

В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или повреда на

продукта (деформиране, корозия или повреда).

y

Докато този уред е свързан към стенен контакт с променлив ток, връзката с източника на захранването

не се прекъсва, дори когато изключите уреда от КЛЮЧА.

y

При изключване на кабела хващайте щепсела и ги изваждайте.

Ако проводниците в захранващия кабел бъдат прекъснати, това може да причини

пожар.

y

При преместване на продукта не забравяйте първо да изключите захранването.

След това изключете захранващите кабели, кабелите на антената и всички

свързващи кабели.

Телевизорът или захранващият кабел може да бъдат повредени, което да причини

опасност от пожар или токов удар.

y

При преместване или разопаковане на продукта работете по двойки, тъй като той

е тежък.

В противен случай може да възникне нараняване.

y

Свързвайте се със сервизния център веднъж годишно за почистване вътрешност-

та на уреда.

Натрупалият се прах може да причини механична неизправност.

y

Обслужването трябва да се извършва от квалифицирани техници. Необходим е

сервиз, когато уредът е повреден по някакъв начин, като например захранващият

кабел или щепсел са повредени, върху уреда е била разлята течност или са

паднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд, влага, не работи нормално или

е бил изпускан.

y

Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се

появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с

продукта.

y

Панелът е високотехнологичен продукт с разделителна способност от два до шест

милиона пиксела. Може да виждате малки черни точки и/или точки с ярки цветове

(червени, сини или зелени) С РАЗМЕР 1 ppm на панела. Това не е неизправност и

не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта.

Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за

замяна или възстановяване на платената сума.

Advertising
This manual is related to the following products: