LG 84UB980V User Manual

Page 132

Advertising
background image

8

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

y

Między pilotem a czujnikiem nie powinno być żadnych obiektów.

y

Promienie słoneczne lub silne światło innego rodzaju mogą zakłócać sygnał pilota

zdalnego sterowania. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom jasności w

pomieszczeniu.

y

W przypadku podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier wideo,

należy dopilnować, aby długość przewodów była wystarczająca.

W przeciwnym razie produkt może spaść, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem

urządzenia.

y

Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki do gniazdka lub

wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako włącznika).

Może to spowodować awarię produktu lub porażenie prądem.

y

Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji instalacji, aby zapobiec przegrzaniu się

produktu.

- Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna być większa niż 10 cm.
- Produktu nie należy instalować w miejscu pozbawionym wentylacji (np. na półce

biblioteczki lub w szafce).

- Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
- Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego (np. obrusem lub firaną).

Niestosowanie się do tych zaleceń grozi pożarem.

y

W przypadku długiego oglądania telewizji należy unikać dotykania otworów

wentylacyjnych telewizora, ponieważ mogą one się silnie nagrzewać. Nie wpływa to na

prawidłowe działanie i jakość pracy produktu.

y

Należy regularnie sprawdzać przewód urządzenia. Jeśli widoczne są uszkodzenia lub przepalone miejsca,

należy odłączyć przewód i przerwać korzystanie z urządzenia aż do momentu, gdy zużyty element zostanie

wymieniony przez autoryzowany punkt serwisowy na odpowiedni nowy przewód.

y

Nie wolno dopuścić do gromadzenia się kurzu na wtyczce lub gniazdku.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe.

y

Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi przeciążeniami

i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem,

przytrzaskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na

wtyczki, gniazdka oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

y

Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np.

gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem lub długopisem, oraz należy unikać

zadrapania panelu.

Advertising
This manual is related to the following products: