LG 84UB980V User Manual

Page 32

Advertising
background image

A-32

MAKING CONNECTIONS

Slovenčina

Namiesto zabudovaného reproduktora môžete použiť

voliteľný externý zvukový systém.

Digitálne optické zvukové pripojenie

Slúži na prenos digitálneho zvukového signálu z televí-

zora do externého zariadenia. Prepojte externé zariad-

enie a televízor prostredníctvom optického zvukového

kábla podľa nasledujúceho obrázku.

y

Nepozerajte sa do optického výstupného portu.

Laserový lúč vám môže poškodiť zrak.

y

Funkcia Zvuk s ACP (ochrana zvuku pred

kopírovaním) môže blokovať digitálny výstup

zvuku.

pOZNÁMKA

Română

Este bine să utilizaţi un sistem audio extern opţional în

locul difuzorului încorporat.

Conectarea audio cu cablu optic digital

Transmite semnal audio digital de la televizor la un dis-

pozitiv extern. Conectaţi dispozitivul extern şi televizorul

cu cablul audio optic, aşa cum se arată în ilustraţia

următoare.

y

Nu priviţi în portul de ieşire optică. Privirea

fasciculului laser vă poate afecta vederea.

y

Funcţia audio cu ACP (Audio Copy Protection)

poate bloca ieşirea audio digitală.

NOTĂ

Български

Можете да използвате допълнителна външна

аудиосистема вместо вградения високоговорител.

Свързване на цифрова оптична

аудиосистема

Предава цифров аудиосигнал от телевизора

към външно устройство. Свързвате външното

устройство с телевизора, чрез оптичния аудиокабел,

както е показано на следната фигура.

y

Не насочвайте погледа си към порта на

оптичния изход. Поглеждането по посока на

лазерния лъч може да повреди зрението ви.

y

Аудио с функция ACP (защита на звука срещу

копиране) може да блокира извеждането на

цифров аудиосигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Eesti

Sisse ehitatud kõlarite asemel võite kasutada valikulist

välist audiosüsteemi.

Digitaalne optiline heliühendus

Edastab digitaalse audiosignaali telerist välis-

seadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele

optiline audiokaabel nii, nagu on näidatud alltoodud

joonisel.

y

Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.

Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist

kahjustada.

y

Heli ACP-funktsioon (heli kopeerimiskaitse) võib

blokeerida digitaalse heliväljundi.

MÄRKuS

Lietuvių k.

Vietoj integruoto garsiakalbio galite naudoti atskirai

įsigyjamą išorinę garso sistemą.

Skaitmeninė optinė garso jungtis

Perduoda skaitmeninį garso signalą iš televizoriaus

į išorinį įrenginį. Sujunkite išorinį įrenginį su televi-

zoriumi optiniu garso kabeliu, kaip parodyta šiame

paveikslėlyje.

y

Nežiūrėkite į optinės išvesties prievadą.

Žiūrėjimas į lazerio spindulį gali pakenkti

regėjimui.

y

Garsas su ACP (apsaugos nuo garso kopijavimo)

funkcija gali blokuoti skaitmeninę garso išvestį.

pASTABA

Latviešu

Varat izmantot papildu ārējo audiosistēmu iebūvētā

skaļruņa vietā.

Digitālā optiskā audio savienojums

Pārraida digitālo audio signālu no televizora uz ārējo

ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot

optisko audiokabeli, kā redzams šajā attēlā.

y

Neskatieties optiskās izejas portā tieši iekšā.

Skatoties uz lāzera staru, varat bojāt redzi.

y

Audio ar ACP (aizsardzība pret audio kopēšanu)

funkciju var bloķēt digitālo audio izeju.

PIEZĪME

Advertising
This manual is related to the following products: