LG 84UB980V User Manual

Page 130

Advertising
background image

6

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

y

Nie należy spryskiwać produktu wodą ani przecierać go łatwopalnymi substancjami

(np. rozcieńczalnikiem lub benzenem). Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi

pożarem lub porażeniem prądem.

y

Należy unikać uderzania produktu lub upuszczania innych obiektów na produkt oraz

obijania ekranu.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ciała i uszkodzeniem pro-

duktu.

y

Nie wolno dotykać produktu ani anteny podczas wyładowań atmosferycznych i burzy.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem.

y

Nie wolno dotykać gniazdka w przypadku ulatniania się gazu. W takim przypadku nale-

ży najpierw otworzyć okna w celu wywietrzenia pomieszczenia.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować powstanie iskier, a w konsekwen-

cji pożar lub poparzenie.

y

Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem.

W celu kontroli, kalibracji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem.

y

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych niżej sytuacji należy natychmiast

odłączyć produkt i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Produkt został uderzony
- Produkt jest uszkodzony
- Do wnętrza produktu dostały się jakieś przedmioty
- Produkt wydzielał dym lub dziwny zapach

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem

elektrycznym.

y

Jeśli urządzenie ma nie być przez dłuższy czas używane, należy odłączyć przewód

zasilający produktu.

Osadzający się kurz może spowodować pożar, a przepalenie izolacji może

spowodować nieszczelność przewodów elektrycznych, porażenie prądem lub pożar.

y

Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie

wolno stawiać na nim jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

y

Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie tłuszczów lub mgły olejowej,

ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.

Advertising
This manual is related to the following products: