LG 84UB980V User Manual

Page 265

Advertising
background image

5

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

y

Огънете кабела на антената между вътрешната и външната част на сградата, за

да предотвратите попадането на дъждовни капки в него.

Това може да доведе до повреда, причинена от вода, в продукта и да причини

токов удар.

y

При монтаж на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез окачване

на захранващия кабел и кабелите за сигнал на гърба на телевизора.

Това може да доведе до пожар и токов удар.

y

Не включвайте прекалено много електрически устройства в един електрически

контакт с няколко извода.

В противен случай това може да доведе до пожар поради прегряване.

y

Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне, докато свързвате

външни устройства.

В противен случай това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

Desiccant

y

Пазете опаковъчния материал против влага и пластмасовата опаковка далече от

достъпа на деца.

Веществата против овлажняване са вредни при поглъщане. При поглъщане на

такова вещество по погрешка предизвикайте повръщане на пострадалия и го

отведете в най-близката болница. Освен това виниловата опаковка може да при-

чини задушаване. Дръжте я далече от достъпа на малки деца.

y

Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепват

към него.

В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.

y

Изхвърляйте използваните батерии внимателно, за да не допуснете дете да ги

изяде.

Ако това се случи, заведете го незабавно на лекар.

y

Не поставяйте електрически проводници (като например метален прибор за хра-

нене) в единия край на захранващия кабел, докато другият е свързан с входящия

терминал за захранване (стенния контакт). Освен това не докосвайте захранва-

щия кабел веднага след вкарването му в електрическия контакт.

Може да ви удари ток.

(в зависимост от модела)

y

Не поставяйте и не съхранявайте запалими вещества в близост до уреда.

Има опасност от експлозия или пожар, причинен от невнимателното поставяне на

запалими вещества.

y

Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби за коса, прибори за

хранене или кабели върху уреда, както и запалими предмети като хартия и кибрит.

Децата трябва да внимават особено.

Може да възникне токов удар, пожар или нараняване. Ако в продукта попадне

чужд предмет, изключете захранващия кабел и се свържете със сервизния център.

Advertising
This manual is related to the following products: